Петък, 23 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Правилници Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска а
Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Правилници

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера

за мандат 2015-2019г.     

Приет с Решение № 3 от 26.11.2015г., изм. и доп. с Решение № 207/27.10.2016г.

на Общински съвет - Пещера

ОТМЕНЕН    

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Чл. 2. Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, Европейската харта за местното самоуправление и разпоредбите на този Правилник.
Чл. 3. Общински съвет - Пещера е колективен орган на местното самоуправление, избран от жителите на Община Пещера при условия и по ред, определени от закона.
Чл. 4. (1) Общинският съвет изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА, както и други задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.
(2) В изпълнение на своите правомощия Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции и решения.
(3) По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.
Чл. 5. В своята дейност Общински съвет - Пещера се ръководи от следните общи принципи: 

 а) законност;
б) демократичност;
б) самостоятелност при вземане на решения по всички въпроси от местно значение;
в) гарантиране и закрила интересите на жителите на община Пещера;
г) публичност.  

 Чл. 6. Общинският съвет заседава в залата на административната сграда на Община-Пещера, освен ако същият не реши да заседава на друго място.


ГЛАВА ВТОРА
КОНСТИТУИРАНЕ


Чл. 7. (1) Първото заседание на Общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници . Той ръководи заседанието до избирането на председател на Общинския съвет.
(2) Общинските съветници, кметът на община Пещера и кметовете на кметства полагат предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове.
Чл. 8. (1) Под председателството на най-възрастния общински съветник или с най-много мандати като съветник, могат да се проведат само разискванията по избор на председателя на общинския съвет.
(2) Общинският съвет избира председател с тайно гласуване.
(3) За произвеждането на тайно гласуване се избиракомисия от 3 души.
Чл. 9. (1) Всеки общински съветник и всяка политическа партия или коалиция, представена в Общинския съвет, може да издига кандидатури за председател на Общински съвет - Пещера.
(2) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.
Чл. 10. (1) Председателят на Общински съвет - Пещера може да бъде предсрочно освободен:        

 1. по негово искане - устно и/или писмено чрез депозиране на оставката в деловодството на Общинския съвет;
2. в случаите на трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията като председател за повече от 3 месеца по писмено искане най-малко на една трета от всички общински съветници, с решение на общинския съвет, взето по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.          

 (2) В случаите по ал. 1, т. 1 прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред Общинския съвет, респективно от датата на депозиране на оставката в деловодството на Общинския съвет.
(3) При предсрочно прекратяване пълномощията на председателя, нов избор се произвежда в 30-дневен срок от приемане на решението или от обявяване на изявлението, или от депозирането на оставката в деловодството на Общинския съвет.

ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 11. Председателят на Общински съвет:          

1. Свиква Общинския съвет на заседание чрез писмена покана до всеки съветник, изпратена на последния обявен от него адрес, 5 дни преди датата на заседанието. С поканата се изпраща дневния ред, материалите и проектите за решения. В особени случаи може да се свика заседанието в по-кратък срок.
2. Ръководи подготовката и заседанията на съвета.
3. Следи хода на подготовката и сроковете за внасяне на материалите.
4. Разпределя работните материали по дейността на Общинския съвет между неговите комисии според компетентността им.
5. Осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници.
6. Комплектова и изпраща на съветниците материалите и проекто-решенията в предвидените с този правилник срокове.
7. Осигурява необходимите условия за дейността на комисиите и общинските съветници, както и необходимите нормативни актове.
8. Определя места в залата за съветниците, след съгласуване с тях, както и местата за общинската администрация, медиите, външните лица и гражданите.
9. Следи за спазване на този правилник.
10. Създава условия за организационно-техническо обслужване на ОбС чрез общинската администрация.
11. Лично ръководи заседанието, дава думата на изказващите се и осигурява реда в залата.
12. Предварително или на самото заседание съставя списък на поредността на изказвания, като се съобразява с поредността на заявяване, писмено или с вдигане на ръка искането за изказване.
13. Поддържа връзките на ОбС с политическите партии, обществените организации, неправителствени организации, граждански движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и чужбина.
14. Удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на общинския съвет.
15. Подготвя за обявяване на населението на приетите от общинския съвет актове.
16. Изпълнява и други функции, възложени му от законите на страната, Общински съвет - Пещера и този Правилник.
17. Своевременното обявяване и съобщаване чрез местните медии, както и поставянето на обява в общинския център и двете села се съгласува с общинската администрация. В съобщенията се огласява дневния ред на заседанието на ОбС, докладчиците по него, както и графика на заседанията на постоянните комисии.
18. Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на Общината по ред, определен във Правилника на ОС.             

Чл. 12. Председателят на Общинския съвет получава възнаграждение в размер 85% от възнаграждението на Кмета на Община Пещера. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет.
Чл. 13. Председателят на Общинския съвет може да свиква, председателите на постоянните комисии, ръководители или представители на политически сили в общинския съвет за консултации по програмата и дневния ред на заседанията на Общинския съвет и по други въпроси от неговата дейност.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Чл. 14. (1) Пълномощията на общинския съветник възникват от полагането на клетвата по чл. 31, ал. 2 от ЗМСМА.
(2) Общинските съветници продължават да изпълняват своите функции до полагане на клетва от новоизбраните общински съветници.
Чл. 15. Общинският съветник има право:      

1. да бъде избиран в състава на постоянните комисии на съвета;
2. да предлага включването на въпроси в дневния ред на заседанията на Общинския съвет и да внася проекти за решения;
3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
4. да отправя питания към Кмета. На питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание и се свежда до знанието на всички общински съветници.
5. Общинският съветник получава възнаграждение както следва:                                             а) Месечно в размер на 65 на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация Пещера за съответния месец, което включва:
- 35 % за участие в работата на Постоянните комисии;
- 30 % за участие в заседание на Общински съвет;                                                                 б) Възнаграждение за участието в заседание на общинския съвет и неговите комисии, включително и здравните и социални осигуровки, се изчислява пропорционално на заседателното време, за което е присъствал общинският съветник.
в) Не се начислява възнаграждение по т. 5, буква „а“ на общинския съветник при отсъствие от заседание на Общинския съвет и на постоянните комисии без уважителни причини, както и при неприсъствие в залата при провеждане на половината гласувания от дневния ред в рамките на едно заседание на постоянните комисии и на Общинския съвет.       

6. Месечното възнаграждение се изплаща до 5 число на следващия месец.                  

Чл. 16. (1) Общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общински съвет и на комисиите, в които са избрани.
(2) Общински съветник, на когото се налага да напусне заседанието, преди да е завършило, или да закъснее за заседание, уведомява Председателя на общинския съвет.
Чл. 17. (1) Редът за отчитане на присъствията и заетостта се определя от Председателя на Общинския съвет съвместно с председателите на постоянни комисии.
(2) Община-Пещера поема всички пътни и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета.
(3) Общинските съветници могат да бъдат командировани с тяхно съгласие извън територията на Община-Пещера във връзка с изпълнението на техните функции.
(4) Командироването по ал. 3 се извършва от председателя на Общинския съвет.
Чл. 18. (1) Общинските съветници получават неплатен служебен отпуск за времето, през което са заети във връзка със своята дейност на съветници.
(2) Искането за неплатен служебен отпуск се извършва с акта за свикване на Общински съвет на заседание, съответно на постоянната комисия, на която е член.
Чл. 19. При прекратяване на правомощията на общински съветник, в случаите, когато подава оставка се прилага следната процедура:      

1. Общинският съветник подава писмено заявление за оставка, което се регистрира в деловодството на ОбС.
2. На първото следващо заседание преди обявяване на дневния ред Председателят обявява прекратяването на правомощията.
Чл. 20. В случаите на чл. 30, ал. 4, т.5 от ЗМСМА уважителните причини се преценяват за всеки конкретен случай от участващите в заседанията на постоянните комисии общински съветници .
Чл. 21. Общинският съвет може да избира обществен посредник. Той съдейства за опазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация. Обществения посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. Организацията и дейността на Обществения посредник се определя с отделен правилник, приет от Общинския съвет с обикновено мнозинство.


ГЛАВА ПЕТА
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ


Чл. 22. Общинският съветник по време на заседание няма право:     

1. да прекъсва изказващия се;
2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;
4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.           

 Чл. 23. (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително.
(2) Ако са налице обстоятелствата по ал. 1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.
(3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал. 1.
(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.
Чл. 24. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.
Чл. 25. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:   

1. напомняне;
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание след гласуване в общинския съвет с обикновено мнозинство.                                                                                                                               Чл. 26. Напомняне се прави от Председателя на общински съвет, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.
Чл. 27. (1) Забележка се прави от Председателя на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.
(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или друго лице, присъстващо в залата с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.
Чл. 28. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 22 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.
Чл. 29. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:    

                                                                                                                                       1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 25 т. 1-3 от правилника дисциплинарни мерки;
2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.                                                                 

Чл. 30. Председателят на общинския съвет може да предложи отстраняване от едно заседание на общински съветник, който продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание.
Чл. 31. Отстраненият от заседанието общински съветник по чл. 25 от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.


ГЛАВА ШЕСТА
КОМИСИИ

Чл. 32. (1) Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии, както и комисии предвидени в специални закони и подзаконови нормативни актове по предложение на Председателя на Общински съвет - Пещера или на общинските съветници.


(2) Постоянните комисии /ПК/ на Общински съвет - Пещера са 7:      

1. ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление;
2. ПК по бюджет и финанси;
3. ПК по общинска собственост и европейски програми;
4. ПК по териториално и селищно устройство;
5. ПК по здравеопазване и социална политика;
6. ПК по опазване на околната среда, селско и горско стопанство;
7. ПК по просвета, култура, спорт и туризъм;       

(3) Общинският съвет може да извършва промени в съставите и ръководствата на постоянните комисии.
Чл. 33. Всеки общински съветник се избира и може да участва в състава на не повече от три постоянни комисии.
Чл. 34. (1) Постоянната комисия се ръководи от председател.
(2) Председателите на постоянните комисии се избират с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на общинските съветници.
(3) Председателят организира работата на комисията, ръководи заседанията и поддържа връзки с другите комисии и с председателя на Общинския съвет.
(4) Председателите на постоянните комисии се избират от Общинския съвет.
Чл. 35 (1) Постоянните комисии осъществяват своята дейност:                                        

1. в съответствие с програмата на заседанията на Общинския съвет;
2. съгласно разпределението на задачите от председателя на Общинския съвет;
3. по своя инициатива и програма.     

(2) Постоянните комисии:                                                                                                         

 1. разглеждат доклади, информации, програми, наредби, правилници, проекти за решения и др., предназначени за внасяне в Общинския съвет;
2. проучват състоянието и потребностите на населението и общината като цяло в съответната сфера и внасят проекти за решения в Общинския съвет или препоръки към организациите и длъжностни лица.
3. осъществяват контрол по изпълнението на решенията на Общинския съвет в съответната област.                                                                                                               

 Чл. 36. (1) В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти на квотен принцип, съобразно представителството в Общинския съвет. За работата си външните лица като експерти и консултанти получават възнаграждение в размер на дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.
(2) Постоянните комисии провеждат своите заседания, проучвания и контролна дейност във времето между заседанията на Общинския съвет.
Чл. 37. Постоянната комисия се свиква на заседание от председателя на Общинския съвет или от нейния председател по искане най-малко на 1/3 от членовете.
Чл. 38. (1) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.
(2) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната и държавната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
(3) При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси вносителят или негов представител присъства на заседанията на комисиите.
Чл. 39. (1) Дневният ред за заседанията на комисиите се съставя съобразно реда на постъпването на материалите. Всички членове на комисията се уведомяват по телефона или писмено не по-късно от 2 дни преди заседанието от техническия секретар на Общинския съвет.
(2) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове. При редовно заседание на комисията, ако до 30 минути след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(3) Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите при явно гласуване.
(4) Заседанията на постоянните комисии са публични.
(5) Комисиите разглеждат постъпили от гражданите предложения, становища, питания и приемат решения, с които изразяват своето становище. В случай, че комисията прецени, че поставения въпрос е от компетентността на Общинския съвет и представлява обществен интерес тя приема решение, с което предлага въпроса да бъде включен за разглеждане в дневния ред на заседание на Общински съвет. Решението, с което комисията отказва да предложи въпроса за включване в дневния ред на съвета се съобщава писмено на гражданите подали съответното предложение и становище.
Чл. 40. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.
(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия изготвя свое самостоятелно становище, което представя на Общинския съвет.
Чл. 41. Становищата на постоянните комисии се докладват от председателите на постоянните комисии или от определен от тях член.
Чл. 42. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол от техническия секретар на ОбС, в който се отбелязват всички взети становища.
(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.
(3) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да взема становище по нея.
Чл. 43. (1) Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
(2) Задачите, числеността, съставът, срокът на дейност и финансовите средства на временните комисии се определят от Общинския съвет.
(3) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.
(4) Дейността на временните комисии се преустановява с решение на Общинския съвет след изготвяне на отчет и представяне на доклад.

ГЛАВА СЕДМА
ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 44. (1) Общински съвет - Пещера заседава в сградата на Община -Пещера или на друго място, определено от неговия председател.
(2) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:                            

1. по негова инициатива;
2. по искане на 1/3 от общинските съветници;
3. по искане на 1/5 от избирателите в общината;
4. по искане на Областния управител.                                                                                     

 (3) В случаите по т. 2 - 4 на предходната алинея исканията следва да бъдат мотивирани, като се предложи конкретен дневен ред. Председателят е длъжен да насрочи заседание в седемдневен срок от внасяне на искането.
(4) Уведомяването на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет се извършва с писмени покани 5 дни преди заседанието. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проект за дневния ред на заседанието с всички постъпили материали по него.
Чл. 45.(1) Общинският съвет се свиква на заседание веднъж месечно всеки последен четвъртък на месеца от 14. 30 часа.
(2) Общинският съвет може да промени времето за редовни заседания. Той може да провежда извънредни заседания по предварително обявен дневен ред извън дните или работното време по ал. 1.
(3) При събития, за които се налага спешно свикване на Общинския съвет, Председателят насрочва извънредно заседание, на което се обсъждат не повече от 3 докладни записки, по повод на което се провежда заседанието. Материалите за извънредното заседание следва да бъдат раздадени не по-късно от деня, предхождащ самото заседание.
Чл. 46. (1) Заседанията на Общинския съвет са публични. Съветът може да реши някои от заседанията да се проведат при закрити врати.
(2) Лица, които не са общински съветници, могат да присъстват по реда, определен от Председателя, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.
(3) При безредие сред публиката Председателят въдворява ред и може да разпореди да бъдат отстранени отделни граждани или всички външни лица.
(4) На заседанията на Общинския съвет не се допускат въоръжени лица.
(5) При отсъствие на Председателят на Общинския съвет, събранието се води от избран от Общински съвет общински съветник.
Чл. 47. (1) Заседанията на Общинския съвет са закрити, когато важни държавни или обществени интереси налагат това.
(2) Предложението за закрито заседание могат да направят Председателят на Общинския съвет, общинските съветници или Кмета.
(3) При постъпило предложение за закрито заседание Председателят поканва всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, Общинският съвет го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито.
(4) Обсъжданията и протоколът от закритото заседание са държавна, съответно служебна тайна и обвързват със съответните задължения всички общински съветници и другите лица, които имат достъп до тях.
(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично по общия ред.
Чл. 48. Откритите заседания на Общинския съветсе излъчват пряко чрез радио и телевизионна мрежа не по-късно от 31.03.2016г.
Чл. 49. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(2) Проверка на кворум се извършва след всяка почивка или прекъсване на заседанието, както и със самото гласуване. Проверка на кворума се извършва и когато общински съветник или група съветници изрази мнение, че в залата не е налице необходимия кворум.
(3) Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум.
Чл. 50. Общинският съвет работи по годишна програма, приета с решение на същия в края на предходната календарна година.
Чл. 51. (1) Проекторешенията и другите материали се внасят в ОбС:                                        

1. от Кмета на Община Пещера и кметовете на населените места;
2. от председателя на ОбС;
3. от определените лица на програмата на заседанията;
4. от постоянните комисии;
5. от отделни общински съветници;
6. по инициатива на Областния управител;                                                                                  

(2) Материалите се внасят не по-късно от 15 дни преди датата на предстоящото редовно заседание.
Чл. 52. Предложенията на Областния управител, на Кмета на община Пещера и кметовете на населените места се включват в проекта за дневен ред на предстоящото заседание, когато естеството на предложението или обстоятелствата налагат това.
Чл. 53. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за провеждане на заседанието, включително тези за:                                                                                                                  

1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;                                                                                                      

Чл. 54. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските съветници, или когато важни причини налагат, Председателят може да прекъсне заседанието за определено време.
(2) Право на почивка може да поиска всеки общински съветник.
Чл. 55. (1) Общинските съветници говорят от трибуната по обсъждания въпрос до 5 минути.
(2) Присъстващите на заседанието на Общинския съвет граждани могат да получат думата за изказване само ако три дни преди заседанието писмено са уведомили Председателя по въпроси, представляващи обществен интерес.
(3) По един въпрос могат да получат думата до 3/трима/ граждани, като изказването на всеки от тях не може да надвиши 3 минути.
Чл. 56. (1) Когато изказващият се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос, освен ако не се налага доизясняване на изказването.
Чл. 57. (1) Общинският съветник има право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да трае повече от 2 минути.
(3) Не се допуска реплика на репликата. Общинският съветник, към когото е отправена репликата, има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.
Чл. 58. Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване по време на заседанието е засегнат лично или поименно. Думата за лично обяснение се дава в края на разглеждания въпрос по ред, определен от Председателя на съвета.
Чл. 59. След като списъкът на изказващите се е изчерпан, Председателят обявява разискванията за приключени.
Чл. 60. Кметът, заместник-кметовете на община Пещера, обществения посредник и кметовете на с. Радилово и с. Капитан Димитриево имат правата и задълженията на общинските съветници за изказване на заседанията.
Чл. 61. (1) Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, съгласно чл.27,ал.3 от ЗМСМА. Съветът може да реши гласуването да бъде тайно.
(2) Решенията на ОбС, относно:                                                                                              

1. създаване на постоянни и временни комисии и избиране на техните членове;                              

2. одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;                                                          

3. избиране и освобождаване на председателя на общинския съвет;
                                               

4. приемане и изменение на годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приемане отчета за изпълнението му; 
                                                                                                 

  5. определяне размера на местните такси;  
                                                                               

6. придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определяне конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
                                                                                                                                    

7. създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;                              

8. ползване на банкови кредити, предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;  
                                                                                                            

9. създаване на райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;                                  

10. предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;  
                                                                                                       

11. произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност, се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, съгласно чл.27,ал.4 от ЗМСМА.                                                                              

(3) Решенията на ОбС, относно:    
                                                                                          

1. приемане и изменение на годишния бюджет на Общината, осъществяване контрол и приемане отчета за изпълнението му;
2. определяне размера на местните такси;
3. придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определяне конкретните правомощия на Кмета на Общината и Кметовете на кметства;
4. създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избиране представителите на Общината в техните органи;
5. ползване на банкови кредити за предоставяне на безлихвени заеми, както и за поемане на общински дълг, чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
6. създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
7. участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определяне представителите на общината в тях се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, съгласно чл.27,ал.5 от ЗМСМА.                                                                                  

(4)Гласуването е лично. Гласува се "за", "против" или "въздържал се".

(5) При гласуване на други видове мнозинства да се съблюдават разпоредбите на Закона за общинската собственост и други закони.
(6) /изм. и доп. с Решение № 207/27.10.2016г./ Явното гласуване се извършва чрез електронна система за гласуване или чрез вдигане на ръка.
(7) Тайното гласуване се извършва с бюлетини.
Чл. 62. (1) Гласуването започва непосредствено след обявяването му от Председателя.
(2) От започването на процедурата по гласуване до приключването й не се допускат изказвания.
Чл. 63. (1) Гласуването се извършва по следния ред:
                                                           

1. предложения за отхвърляне;
2. предложения за отлагане за следващо заседание;
3. предложения за заместване;
4. предложения за поправки;
5. предложение за допълнение;
6. предложение по същество.  
                                                                                              

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.
Чл. 64. (1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон не е предвидено друго.
(2) В случай на равенство на гласовете предложението се смята за отхвърлено.
(3) Резултатът от гласуването се обявява от Председателя веднага.
Чл. 65. След провеждане на явно гласуване общинските съветници имат право на обяснение на отрицателен вот в рамките на две минути, като думата за това се предоставя най-много на трима съветници.
Чл. 66. (1) За всяко заседание на Общинския съвет се води протокол,
отразяващ присъствието, дневния ред, обсъжданията, резултати от гласуванията и решенията по разглежданите въпроси.
(2) Към протокола се прилагат протоколите за произведеното тайно, саморъчно подписано или поименно гласуване.
(3) В 7-дневен срок съветниците имат право да прегледат протокола, да поискат поправки за неточни данни и при спор въпросът да се постави за решаване на следващото заседание на Общинския съвет.
(4) Протоколът се оформя в окончателен вид, не по-късно от петия ден след провеждане на заседанието.
(5)Протоколът се публикува на сайта на Общински съвет Пещера.                                

Чл. 67. Председателят на ОбС изпраща приетите решения на Областния управител, Кмета на Община Пещера и други заинтересовани органи в 7-дневен срок от приемането им, освен ако в закон е предвидено друго.
Чл. 68. Общинските съветници и гражданите имат право да отправят питания до Кмета по актуални проблеми, които представляват обществен интерес.
Чл. 69. (1) Питанията на общинските съветници се поставят в края на дневния ред на всяко заседание.
(2) Отговорът на питането се снема от дневния ред при отсъствие на общинския съветник, отправил питането за следващото заседание.
(3) Питането се развива в не-повече от 2 минути, като се огласява пред всички общински съветници, а отговорът е в писмена форма и се дава най-късно до следващото заседание. По възможност отговор се дава и веднага след питането.
(4) Всеки съветник има право до три питания на едно заседание.
(5) По отговора на питането не се развива дискусия.
(6) По отговора на питанията на общинските съветници може да се задават само до два уточняващи въпроса.
(7) Право на реплика по отговора на питането има само съветника, който го е направил. Дуплика на репликата е с време на репликата.
(8) Общинските съветници могат да оттеглят своите питания писмено до започване на заседанието, или устно - в самото заседание. Председателят на Общинския съвет уведомява Кмета за това.
(9) Питанията на гражданите се правят в писмена форма чрез Председателя на Общинския съвет най-късно 10 дни преди началото на заседанието. Председателят на Общинския съвет уведомява незабавно Кмета на Община Пещера за постъпилите питания. Отговорът е писмен и се дава най-късно до следващото заседание.
(10) При актуални въпроси, отправени до кмета на Община Пещера, той може да отговори веднага, по възможност, устно след самото им поставяне.


ГЛАВА ОСМА
КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА


Чл. 70. (1) Общинският съвет осъществява контрол върху актовете на Кмета общината в изпълнение актовете на общински съвет.
(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания в седемдневен срок от издаването на всеки акт.
(3) При провеждане на търгове и конкурси при продажба, дарение, замяна или други разпоредителни действия с недвижими имоти-общинска собственост, както и отдаване под наем на такива, в комисията да участват двама общински съветници от различни политически сили, които ще се избират на ротационен принцип.
Чл. 71. Председателят на Общинския съвет може да насрочи заседание на Общинския съвет, посветено на въпроси и отговори към изпълнителната власт и общинските съветници.
Чл. 72. (1) Общинският съвет отменя актове на Кмета на Община Пещера, когато установи, че са издадени в нарушение с решенията на Общинския съвет по чл. 21 от ЗМСМА.
(2) Становищата за отмяна на актове по ал. 1 се разглеждат от Общинския съвет в 14-дневен срок от получаването им.


ГЛАВА ДЕВЕТА
НА МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕЩЕРА. СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА


Чл. 73. (1) Международните връзки на Общински съвет се организират от Председателя на съвета.
(2) Предложение за изпращане на делегации на Общински съвет - Пещера в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат съвместно от Председателя на Общински съвет – Пещера, председателите на постоянните комисии и председателите на политическите сили се решават на заседание на Общинския съвет.
Чл. 74. (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на общинския съвет съобразно материята и предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от председателя на съвета срок.
(2) Становище по проекта за договор дава и кметът на община Пещера, когато предложението не е направено от него.
Чл. 75. Когато договорът за сдружаване създава задължения за кмета и общинската администрация извън изрично установените от закона и този правилник случаи, той не може да бъде сключен без съгласието на кмета.
Чл. 76. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на община Пещера с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.
Чл. 77. Общински съвет - Пещера ратифицира всички договори на Община - Пещера, сключени с всички териториални единици или общности в страната и чужбина.


ГЛАВА ДЕСЕТА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 78. (1) Дейността на общинската администрация се осъществява на основата на действащите закони, подзаконови нормативни актове и Устройствения правилник на Общинската администрация.
(2) Подпомагането и осигуряването на работата на общинския съвет, както и координацията с общинската администрация се извършва чрез звено, съгласно структурата на Общинската администрация.
(3) От името на кмета материалите за обсъждане и вземане на решения от Общинския съвет се внасят за обсъждане 15 дни преди провеждане на заседанието на общински съвет.


ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
СИМВОЛИКА


Чл. 79. В заседателната зала на Общинския съвет се поставят знамето, герба на Република България, герба на град Пещера и знамето на Европейския съюз.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.
§ 2. Този правилник влиза в сила от момента на приемането му и отменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2011-2015.
§ 3. Този правилник може да бъде изменян и допълван по предложение на най-малко една трета от съветниците и Председателя на Общинския съвет.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069