Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 16 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

   Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, на основание чл.21, ал.1, т. 15 и т. 23, ал.2 от ЗМСМА и чл.10, ал.3 от Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.,

Р Е Ш И:

1. Определя Кмета на Община Пещера - Николай Йорданов Зайчев и Председателя на Общински съвет- Пещера - д-р Цветанка Петрова Лепарова да представляват Община Пещера в органите на управление на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Пещера“, в качеството й на публичен партньор.
2. Задължава Кмета на Община Пещера да подаде необходимите документи до Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Пещера“ за промяна на представляващите Община Пещера в органите на управление на Сдружението.
3. Упълномощава определените представители да дадат съгласие за кандидатстване във връзка с обявения прием на заявления за избор на кандидати за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР) за дейности, свързани с подготовката на стратегии за местно развитие.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
„За“: 19
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069