Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 15 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2


    ОТНОСНО:Одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за промяна сервитута на съществуващ електропровод 110кV и трасе на нов електропровод 110 кV от съществуващ стълб в поземлен имот с идентификатор 56277.1.374

     Мотиви: С Решение № 834 от Протокол № 61/29.05.2015 г., Общински съвет гр.Пещера е разрешил изработването на ПУП-Парцеларен план за промяна сервитута на съществуващ електропровод 110кV и трасе на нов електропровод 110 кV от съществуващ стълб в поземлен имот с идентификатор 56277.1.374 /скали – Община Пещера/ до съществуващ стълб в поземлен имот с идентификатор 56277.1.882 /земеделска земя/ в местност „Копривец“ по КККР на гр.Пещера, като трасетата преминават през следните имоти: ПИ № 56277.1.585 /гори и храсти-Община Пещера, 56277.1.455 /пасище-Община Пещера, 56277.1.583 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.784 /пасище-Община Пещера 56277.1.578 /друг вид зем. земя §4-Община Пещера/, 56277.1.576 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.1329 /алея-Община Пещера, 56277.1.1455 / алея-Община Пещера, 56277.1.575/ друг вид зем. земя §4, 56277.1.1328 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.1327 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.571 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.778 /друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.389 /нива, 56277.1.779 /друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.853 /алея – Община Пещера, 56277.1.564 /друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.834 /алея – Община Пещера, 56277.1.562/ друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.558 /друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.545 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.544 /друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.851 /друг вид зем. земя §4/алея – Община Пещера, 56277.1.661 /друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.662 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.664 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.532 /храсти – Община Пещера, 56277.1.374 /скали – Община Пещера, 56277.1.533 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.506 /друг вид ПИ без определено стопанско предназначение – Община Пещера, 56277.1.507/ друг вид зем. земя §4, 56277.1.510/ друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.511/друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.512/ друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.501/ друг вид зем. земя §4, 56277.1.502 /друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.497 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.496 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.850 /алея – Община Пещера, 56277.1.842 /друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.376 /за селскостопански горски ведомствен път – Община Пещера, 56277.1.377 /напоителен канал – МЗГ-ХМС, 56277.1.908 /храсти – Община Пещера, 56277.1.879 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.882 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.563 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.748 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.495 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.809/ друг вид зем. земя §4-Община Пещера. Проектът е процедиран по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и за него са представени изискващите се съгласувателни писма.
Проектът е процедиран по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и за него са представени изискващите се съгласувателни писма.

     Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

    Одобрява ПУП-Парцеларен план за промяна сервитута на съществуващ електропровод 110кV и трасе на нов електропровод 110 кV от съществуващ стълб в поземлен имот с идентификатор 56277.1.374 /скали – Община Пещера/ до съществуващ стълб в поземлен имот с идентификатор 56277.1.882 /земеделска земя/ в местност „Копривец“ по КККР на гр.Пещера с обхват ПИ № 56277.1.585 /гори и храсти-Община Пещера, 56277.1.455 /пасище-Община Пещера, 56277.1.583 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.784 /пасище-Община Пещера 56277.1.578 /друг вид зем. земя §4-Община Пещера/, 56277.1.576 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.1329 /алея-Община Пещера, 56277.1.1455 / алея-Община Пещера, 56277.1.575/ друг вид зем. земя §4, 56277.1.1328 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.1327 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.571 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.778 /друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.389 /нива, 56277.1.779 /друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.853 /алея – Община Пещера, 56277.1.564 /друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.834 /алея – Община Пещера, 56277.1.562/ друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.558 /друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.545 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.544 /друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.851 /друг вид зем. земя §4/алея – Община Пещера, 56277.1.661 /друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.662 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.664 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.532 /храсти – Община Пещера, 56277.1.374 /скали – Община Пещера, 56277.1.533 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.506 /друг вид ПИ без определено стопанско предназначение – Община Пещера, 56277.1.507/ друг вид зем. земя §4, 56277.1.510/ друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.511/друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.512/ друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.501/ друг вид зем. земя §4, 56277.1.502 /друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.497 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.496 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.850 /алея – Община Пещера, 56277.1.842 /друг вид зем. земя §4 – Община Пещера, 56277.1.376 /за селскостопански горски ведомствен път – Община Пещера, 56277.1.377 /напоителен канал – МЗГ-ХМС, 56277.1.908 /храсти – Община Пещера, 56277.1.879 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.882 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.563 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.748 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.495 /друг вид зем. земя §4, 56277.1.809/ друг вид зем. земя §4-Община Пещера. Проектът е процедиран по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и за него са представени изискващите се съгласувателни писма.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Община Пещера в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – гр.Пазарджик.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
„За“: 20
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069