Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 14 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на Председателя на Общински съвет
Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на общината и във връзка с Решение № 741/16.02.2015 г. на Общински съвет гр. Пещера за приемане на сборния бюджет на община Пещера за 2015 година и на основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

РЕШИ:

  Определя основно трудово възнаграждение на д-р Цветанка Петрова Лепарова Председател на Общински съвет - Пещера в размер на 595 / петстотин деветдесет и пет/ лева при 4 часа работно време.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
„За“: 19
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069