Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 13 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Определяне на трудови и други възнаграждения на Кмета на Община Пещера и Кметовете на кметства в общината.

 


     Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на общината, във връзка с Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, Вътрешните правила за работната заплата и Решение № 741/16.02.2015 г. на Общински съвет гр. Пещера за приемане на сборния бюджет на община Пещера за 2015 година и на основание чл. 21, ал. 1, т.5 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 


РЕШИ:


Определя размера на:

1. Основните работни заплати на:
Кмета на Община Пещера в размер на 1 400 /Хиляда и четиристотин/ лв.
Кмета на Кметство с. Радилово в размер на 750 /Седемстотин и петдесет/ лв.
Кмета на Кметство с. Капитан Димитриево в размер на 750 /Седемстотин и петдесет/лв.

2. Допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на кмета на общината и кметовете на кметствата в размер на 1 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
„За“: 11
„Против“: 2
„Въздържали се“: 7

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069