Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 12 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

ОТНОСНО:

Актуализация бюджета на Община Пещера за 2015 г. и разчета за капиталови разходи за 2015 г.

    

   Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на общината за възникнала необходимост от неотложни разходи за общинския бюджет за 2015 г. и разчета за капиталови разходи за 2015 г., във връзка с функциониране на ЦНСТДМ през месец декември 2015 г., подновяване на Коледната украса, компютърна техника и увеличаване размера на представителните разходи и във връзка с чл. 124, ал. 2 от ЗПФ и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

РЕШИ:

Актуализира бюджета на Община Пещера за 2015 г. и разчета за капиталови разходи за 2015 г. както следва:

  1. 1.По приходите

В местни приходи

Видове приходи § общо
1. Предоставени трансфери (-) 6202 -6 187
2

Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната/ ФЛАГ/

(-)

8382 30 443
  1. 2.По разходите

Държавни дейности дофинансирани с общински приходи

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“

Видове разходи § общо
1. заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 5 300
2. Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0500 970
3. Издръжка 1000 6 900
4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата – месечна добавка за ученик в ЦНСТДМ 4200 330
       
       

Дейности местна отговорност

Функция 1„Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“ гр. Пещера

Видове разходи § общо
1.
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи – представителни разходи
1098 5 000
2. придобиване на компютри и хардуер 5201 960

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 562 „Личен асистент“

Видове разходи § общо
1. заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 -6919
2. други плащания и възнаграждения 0209 75
3. осигурителни вноски от работодатели за ДОО 0551 -723
4. здравноосигурителни вноски от работодатели 0560 -270
5. вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0580 -167
       

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ ОП „ЧПОИ“

Видове разходи § общо
1 материали 1015 500

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Дейност 759 „Други дейности по културата“ гр. Пещера

Видове разходи § общо
1 материали 1015 12 300

                              

     Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

„За“: 16

„Против“: 4

„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА

Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069