Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 11 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

    ОТНОСНО: Одобряване на длъжностно щатно разписание на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – гр.Пещера, считано от 01.12.2015г.

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл.17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т.2, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

   Одобрява длъжностно щатно разписание на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – гр.Пещера, при обща численост на персонала – 11 щатни бройки, считано от 01.12.2015г.:

1. Ръководител - 1щ.бр.
2. Социален работник - 1 щ.бр;
3. Медицинска сестра - 1 щ.бр;
4. Детегледач – 6 щ.бр;
5. Домакин – 1 щ.бр;
6. Огняр – 1 щ.бр;

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
„За“: 20
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069