Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 10 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик - 1 брой, с капацитет 14 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2016г.

   Функционирането на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 1 брой, с капацитет 14 места, делегирана от държавата дейност в гр.Пещера е заложено в Националната карта на резидентните услуги, разработена от Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализаця на грижата за деца в Р България, Плановете за развитие на социалните услуги за 2015г. и 2016г., приети с Решения № 592/25.04.2014г. и № 773/24.04.2015г. на Общински съвет – Пещера и цели гарантиране на устойчивост на новосъздадената резидентна социална услуга със средства от безвъзмездната финансова помощ.


      Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36, ал.2, т.7, б.”а” и чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане


Р Е Ш И :


1. Дава съгласие за откриване на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр.Пещера, община Пещера - 1 брой, с капацитет 14 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2016г.
2. Социалната услуга, делегирана от държавата дейност, да бъде разкрита в новоизградената сграда по ОП “Регионално развитие 2007-2013г.”, находяща се на ул. “Стефан Кънчев” №2Г, гр. Пещера и прилежащо дворно място;
3. Възлага на Кмета на Община Пещера да предприеме необходимите действия за откриване на социалната услуга, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2016 г.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
„За“: 20
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069