Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 9 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

  ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 889 на Общински съвет – гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.08.2015г.

     С Решение № 889/28.08.2015г. на Общински съвет – гр.Пещера на Общински съвет – гр.Пещера е дадено съгласие за откриване на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр.Пещера, община Пещера - 1 брой, с капацитет 14 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.11.2015г.
След предприетите действия по реда на чл.36в, ал.3 от ППЗСП за откриване на социалната услуга, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.11.2015 г., със Заповед № РД 01-1438 от 16.09.2015г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, Община Пещера получи отказ за разкриване на социалната услуга – резидентен тип, с мотиви, че в Закона за държавния бюджет на РБългария за 2015г. не са предвидени средства за разкриване на нови социални услуги в общността и местата следва да бъдат разкрити до 30 юни 2015г.


      Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, на основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,


                                                                 Р Е Ш И:


      Отменя Решение № 889 на Общински съвет – гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
„За“: 21
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069