Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 8 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

    ОТНОСНО: Изменение на Решение №899/18.09.2015г.

Мотиви: С Решение №899/18.09.2015г. Общински съвет Пещера е решил:
1. Да дадe съгласие за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на обектите както следва:
а/ Водопроводни и канализационни мрежи – гр. Пещера, Община Пещера, ведно с прилежащите им съоръжения, съгласно Приложение №1.
б/ Водопроводни и канализационни мрежи – с.Радилово и с.Капитан Димитриево, Община Пещера, ведно с прилежащите им съоръжения, съгласно Приложение №1.
2. Да одобри предложения проект на договор между Община Пещера и „ВКС“ ЕООД, гр.Пещера, с който на оператора да се възложи да извършва дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на обектите, посочени в т.1, букви а/ и б/, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане.
3. Да упълномощи Кмета на Община Пещера да подпише договора с „ВКС“ ЕООД, гр.Пещера за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на обектите, посочени в т.1, букви а/ и б/.
4. Договорът за възлагане да влезе в сила от датата на определяне таксата на пречистената вода от КЕВР, но не по-късно от 30.12.2015 г.
Предвид невъзможността да се определи срокът, в който ще се приеме таксата на пречистената вода от КЕВР, с цел по-голяма конкретика и яснота се фиксира договорът да влезе в сила считано от 30.12.2015г.

    Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Допуска изменение на Решение № 899/18.09.2015г. за възлагане на «ВКС» ЕООД гр.Пещера на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на обектите както следва:
а/ Водопроводни и канализационни мрежи – гр. Пещера, Община Пещера, ведно с прилежащите им съоръжения, съгласно Приложение №1.
б/ Водопроводни и канализационни мрежи – с.Радилово и с.Капитан Димитриево, Община Пещера, ведно с прилежащите им съоръжения, съгласно Приложение №1.
като т. 4 на същото придобива следното съдържание: «Договорът за възлагане да влезе в сила от 30.12.2015г.».

2. В останалата си част Решение № 899/18.09.2015г. остава непроменено.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
„За“: 21
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069