Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 6 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

    ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет- Пещера в Областния съвет за развитие

    На основание чл.62 от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие /ППЗРР/ и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА общинският съвет

РЕШИ:

   Избира за представител на Общински съвет - Пещера в Областния съвет за развитие на област Пазарджик инж. Димитър Николов Батаклиев – общински съветник.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
„За“: 21
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069