Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 5 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Определяне представител на общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

   На основание чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, общинският съвет

РЕШИ:

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общински съвет
Д-р Цветанка Петрова Лепарова – Председател на Общински съвет – Пещера.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседанието на Общото събрание, той ще бъде заместван от д-р Лиляна Георгиева Кавръкова – общински съветник.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
„За“: 21
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069