Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 4 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2
   ОТНОСНО: Избиране на Постоянни комисии към Общински съвет - Пещера

     Общинският съвет, като изслуша предложението на Председателя на ОбС и след станалите разисквания, на основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА.

Р Е Ш И :

    Създава и избира СЕДЕМ постоянни комисии на Общински съвет – Пещера по вид и състав, съгласно приложението.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет – Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069