Събота, 22 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 3 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2015-2019г.

   Общинският съвет, като изслуша предложението на Председателя на временната комисия за изготвяне на Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, на основание чл.21, ал. 3 от ЗМСМА и след станалите разисквания.

Р Е Ш И :

    Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера 2015-2019г., който е неразделна част от решението.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували:20
“ЗА”:20
“Против”:няма
“Въздържали се”:няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069