Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 2 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 10.11.2015 год., Протокол № 1

   ОТНОСНО: Избор на временна комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинска администрация

 

 

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Председателя на ОбС, на основание чл.21,ал.1, т.1 от ЗМСМА

Р Е Ш И:

Избира временна комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с Общинска администрация в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветанка Петрова Лепарова
ЧЛЕНОВЕ:
1. Д-р Николай Йорданов Пенев.
2. Йордан Стоянов Младенов.
3. Дафинка Щерева Шопова
4. Зехра Мустафа Алиш
5. Димитър Николов Батаклиев
6. Петър Йорданов Хамамджиев

 

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР: /п/                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :/п/
/Хр.Стайкова/                                                          /Д-р Цветана Лепарова /

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069