Събота, 25 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 1 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 10.11.2015 год., Протокол № 1

   ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Пещера

 

   Общинският съвет като изслуша предложението и след проведеното тайно гласуване, на основание чл.21, ал. 1, т.3 и чл. 24, ал.1 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

   Избира общинския съветник ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ЛЕПАРОВА за Председател на Общински съвет - Пещера.

 

Общ брой общински съветници - 21
Присъствали : 21
Гласували : 21
„ ЗА“ : 12
„ПРОТИВ“ : 4
„Невалидни“: 5

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР :  /п/                                 ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
/Хр.Стайкова/                                             ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС:/п/
                                                                                                /Петър Хамамджиев/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069