Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 906 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Вторник, 06 Октомври 2015г. 15:33ч.

      На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 01.10.2015г., Протокол № 69,

Относно: Номиниране на представител за участие в комисия за изработване на областна здравна карта

       Общинският съвет, след като изслуша предложението на Председателя на Общински съвет, становището ПК, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, в съответствие с разпоредбата на чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения

РЕШИ:

      Общински съвет – Пещера номинира като представител на Общината г-жа Галина Перкова Стоянова Директор дирекция «Хуманитарни дейности, интеграция, регионално развитие и програми“ за участието й в комисията за изработване на областна здравна карта.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 15
“ПРОТИВ”: 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                               /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069