Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 905 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Вторник, 06 Октомври 2015г. 15:31ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 01.10.2015г., Протокол № 69,

   ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” и Сдружение с нестопанска цел „Бизнес център Пещера”, с адрес гр.Пещера, ул. „Михаил Такев” № 54, във връзка с кандидатстване и изпълнение на проект по процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ” , Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

   Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.1, т. 23, ал.2, във връзка с чл.59, чл.60 и чл. 61 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

1. Одобрява участието на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”, в качеството на партньор на кандидата Сдружение с нестопанска цел „Бизнес център Пещера”, с адрес на управление гр.Пещера, ул. „Михаил Такев” № 54, във връзка с кандидатстването и изпълнението на проект по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 2 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта” (с финансиране от ИМЗ) и Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта” (с финансиране от ЕСФ).

2. Упълномощава Кмета на Община Пещера да подпише споразумение за общинско сътрудничество между Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” и Сдружение с нестопанска цел „Бизнес център Пещера”, с адрес гр.Пещера, ул. „Михаил Такев” № 54, както и всички други документи, необходими за кандидатстването и изпълнението на проект по процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 16
Гласували: 16
“ЗА”: 12
“ПРОТИВ”: 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:2

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                            /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069