Четвъртък, 23 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 904 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Вторник, 06 Октомври 2015г. 15:29ч.

      На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 01.10.2015г., Протокол № 69,

        ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2015 г.


        Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Общината за възникнала необходимост от неотложни разходи за общинския бюджет за 2015 г. и във връзка с получени писма от Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ за възстановяване на финансови средства в резултат на финансови корекции по ДБФП № BG161PO001/1.1-12/2011/043 „ЦНСТ за деца с увреждания на тригодишна възраст в Община Пещера“ в размер на 131 лв. и ДБФП № BG161PO001 /3.1-03/2010/039 „"Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост "Перистера", разположена на хълм" Света Петка", град Пещера" в размер на 1 549 лв. и във връзка с чл. 124, ал. 2 от ЗПФ и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след станалите разисквания,


РЕШИ:


Актуализира бюджета на Община Пещера за 2015 г. както следва:
1. По приходите
В местни приходи

Видове приходи § общо
1 Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (-) 6201 (1 680)
2 Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната/ ФЛАГ/ (-) 8382 66 680

 

  1. 1.По разходите

Дейности местна отговорност

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места“

Видове разходи § общо
1 Вода, горива, енергия 1016 65 000

 Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 15
“ПРОТИВ”: 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                               /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069