Събота, 22 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 903 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Вторник, 06 Октомври 2015г. 15:26ч.

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.09.2015г., Протокол № 68,
    Относно: Намаляване на допълнителните резерви на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера със стойността на ВиК мрежата предмет на интервенция по проект „Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа с. Радилово и с. Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ с. Капитан Димитриево, Община Пещера, Област Пазарджик“ финансирана по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони

     Общинския съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината , взе предвид становищата на ПК , на основание чл.21 , ал.2 и чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.147,ал.2, чл.137 , ал.1 т.4 от Търговския закон , и след станалите разисквания ,

                                                               РЕШИ :

1. Да се извадят от сметката на ДМА – съоръжения на „ В К С „ ЕООД , гр. Пещера и се запишат в баланса на общината следните позиции по описа в инвентарната книга

Поз.№ Инв.№ Наименование Дата на придобиване Дължина- м Балансова стойност - лв
    с.Радилово      
1 153 ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА L 2445 АС РАДИЛОВО 03.05.2004 2445 3163,23
2 154 ВОДОПРОВ. МРЕЖА L 975 АС 01.12.1960 975 103,07
3 155 ВОДОПРОВ. МРЕЖА L 1445 АС РАДИЛОВО 01.12.1961 1445 158,84
4 156 ВОДОПРОВ. МРЕЖА L 900 АС 01.12.1962 900 103,13
5 158 ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА L500 АС 01.12.1965 500 67,9
6 159 ВОДОПРОВ. МРЕЖА L 525 АС 01.12.1966 525 73,98
7 166 ВОДОПРОВ. МРЕЖА L 75 СТОМАНА 01.12.1932 75 91,1
    Всичко водопровод   6865 3761,25
8 170 КАНАЛ. МРЕЖА L 950 БЕТОНОВА РАДИЛОВО 01.12.1968 950 716,91
9 171 КАНАЛ. МРЕЖА L 460 БЕТОН 01.12.1969 460 349,13
10 172 КАНАЛ. МРЕЖА L 460 БЕТОН 01.01.1980 460 393,3
    Всичко канал   1870 1459,34
           
    с.Капитан Димитриево      
11 191 ВОДОПРОВ. МРЕЖА L 920 АС 01.12.1957 920 99,97
12 192 ВОДОПРОВ. МРЕЖА L 1300 АС 01.12.1958 1300 152,39
13 193 ВОДОПРОВ. МРЕЖА L 770 АС 01.12.1960 770 102,16
14 195 ВОДОПР. МРЕЖА L 1220 АС 01.12.1962 1220 176,95
15 196 ВОДОПР. МРЕЖА L 860 АС 01.12.1963 860 132,31
16 198 ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА L 430 АС 01.12.1967 430 78,57
17 200 ВОДОПР. МРЕЖА L 625 01.12.1970 625 144,18
18 201 ВОДОПР. МРЕЖА L 680 АС 01.12.1973 680 153,95
19 202 ВОДОПР. МРЕЖА L 1350 АС 01.12.1987 1350 444,55
20 206 ВОДОПРОВ. МРЕЖА L 350 ЧУГУН 01.12.1957 350 234,99
    Всичко водопровод   8505 1720,02
           
    Всичко водопровод за двете села   15370 5481,27
    Всичко канал   1870 1459,34
           
    ОБЩО ЗА В и К мрежа     6940,61

2. Стойността на активите в размер на 6940, 61лв. /шест хиляди деветстотин и четиридесет 0.61 лв. / да се извади от допълнителните резерви на дружеството.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 15
Гласували: 15
“ЗА”: 14
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:1

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                                     /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069