Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 900 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 24 Септември 2015г. 16:09ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.09.2015г., Протокол № 68,

    ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 888 от 28.08.2015г. на Общински съвет - Пещера

Вьв връзка с постъпили доклади от директора на СОУ „Св. Климент Охридски” – гр.Пещера с вх.№31-06-12/07.07.2015г. и вх. № 31-06-14/15.07.2015г. и положително Становище с изх. № РД 22-1011/07.08.2015г. на Началника на РИО- гр. Пазарджик, Общински съвет – Пещера с Решение № 888 от 28.08.2015 г. допусна изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелка в ХІ клас, профил „Технологичен” с 15 (петнадесет) ученици и паралелка в VIІ клас с 15 (петнадесет) ученици в СОУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера за учебната 2015/2016г.

В Общинска администрация – Пещера постъпи доклад с вх.№ 31-06-17/11.09.2015г. от директора на СОУ „Св.Климент Охридски” – гр.Пещера за настъпили промени в броя на учениците в ХІ клас, профил „Технологичен”от 15 (петнадесет) на 12 (дванадесет) с мотивирано искане за допускане на изключение от минималния брой на учениците на паралелка в XІ клас, с 12 (дванадесет) ученици в СОУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера за учебната 2015/2016г. В доклада, директора на учебното заведение сочи, че за обезпечаване на учебния процес не са необходими допълнителни средства извън определените по единните разходни стандарти и утвърдения бюджет на училището за 2015г.
Съгласно разпоредбите на чл.11, ал.7, във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, разрешението се издава по мотивирано искане на директора на съответното училище, към което се прилага становище на началника на регионалния инсперторат по образованието.
Началника на РИО – Пазарджик дава положително Становище с изх.№РД22-1176/12.09.2015г. за формиране на една маломерна паралелка в ХІ клас, профил „Технологичен” с 12 (дванадесет) ученици в СОУ „Св. Климент Охридски”- гр. Пещера за учебната 2015/2016г., като учебният процес е финансово обезпечен от бюджета на училището, с оглед на качеството на организиране и провеждане на образователно-възпитателния процес.

     Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.36 от ЗНП, чл.21, ал.1, т.8, т.23, ал.2 от ЗМСМА и чл.11, ал.2, във връзка с чл.11, ал.1, т.2, ал.4 и ал.7 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,

Р Е Ш И :

Изменя и допълва Решение № 888 от 28.08.2015 г. на Общински съвет – Пещера, както следва:

1. т.1 се отменя.
2. т. 2 става т.1.
3. т.2 придобива следното съдържание: „Разрешава да се допусне изключение от минималния брой на учениците и утвърждава паралелка в ХІ клас, профил „Технологичен” с 12 (дванадесет) ученици в СОУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера за учебната 2015/2016г.“
4. т.3 се запазва.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                     /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069