Четвъртък, 23 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 898 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 24 Септември 2015г. 16:05ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.09.2015г., Протокол № 68,

   Относно: Възлагане на “ВКС” – ЕООД, гр.Пещера на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) - гр. Пещера ведно с прилежащите й съоръжения и Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – с.Капитан Димитриево ведно с прилежащите й съоръжения

   Мотиви: С Разрешение за ползване на строежа № СТ-05-1016/08.07.2015г. на Началника на ДНСК към Министерство на регионалното развитие и благоустройството беше разрешено ползването на строеж с възложител Община Пещера, реализиран по Проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера”. Обектът беше реализиран по Договор № DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, и сключен между Министерството на околната среда и водите и Община Пещера. Строежът, предмет на горепосочения договор, е изграден в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1240 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, местност „Лъката".
С Разрешение за ползване на строежа № СТ-05-590/30.04.2015г. на Началника на ДНСК към Министерство на регионалното развитие и благоустройството беше разрешено ползването на строеж с възложител Община Пещера, реализиран по Проект “Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с.Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ в с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13/321/00745 от 23.10.2009г. между Община Пещера и Държавен фонд „Земеделие”. Строежът, предмет на този договор, е изграден в поземлен имот № 521029 по КВС на с. Капитан Димитриево, местност „Сухи ливади".
С изменение и допълнение в Закона за водите от 2009 г. (ДВ бр. 47/2009г.) се регламентира стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите. В границите на нашата обособена територия, съгласно изискванията на същия закон, може да има само един В и К оператор,който за нашата община е „ВКС“ ЕООД, гр.Пещера. За да му се възложат дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите, е необходимо Общинският съвет Пещера да вземе решение, с което да даде съгласие и да упълномощи Кмета на Общината да сключи договор за възлагане.

            Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.198б, т.3 и чл.198г, т.2, във връзка с чл.198о от Закона за водите и §30 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за възлагане на „ВКС“ ЕООД, гр.Пещера на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на обектите както следва:
а/ Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Пещера, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1240 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, местност „Лъката", ведно с прилежащите й съоръжения ,съгласно Приложение №1.
б/ Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – с. Капитан Димитриево, находяща се в поземлен имот №521029 по КВС на с. Капитан Димитриево, местност „Сухи ливади”, ведно с прилежащите й съоръжения, съгласно Приложение №1.
2. Одобрява предложения проект на договор между Община Пещера и „ВКС“ ЕООД, гр.Пещера, с който на оператора да се възложи да извършва дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на обектите, посочени в т.1, букви а/ и б/, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане.
3. Упълномощава Кмета на Община Пещера да подпише договора с „ВКС“ ЕООД, гр.Пещера за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на обектите, посочени в т.1, букви а/ и б/.
4. Договорът за възлагане да влезе в сила от датата на определяне таксата на пречистената вода от КЕВР, но не по-късно от 30.12.2015г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                       /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069