Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 897 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 24 Септември 2015г. 16:03ч.

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.09.2015г., Протокол № 68,

    Относно: Приемане на решение за одобряване на изготвеното „Задание и опорен план за изработване на общ устройствен план на Община Пещера“

 

     Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание на чл. 21, ал. 1, т. 11, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 и чл. 125, ал. 1, ал. 2 от Закона за устройство на територията, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

    Одобрява изготвеното „Задание и опорен план за изработване на общ устройствен план на Община Пещера“.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                     /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069