Четвъртък, 25 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 643 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 21 Юли 2014г. 15:30ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 15.07.2014г., Протокол № 48,

   ОТНОСНО: Приемане на Методология за мониторинг и контрол на прилаганите политики и стратегически документи от общинската администрация и Общинския план за развитие на Община Пещера за периода 2014-2020 г. и Вътрешни правила, процедури и инструкции при разработването и изпълнението на общинските политики и Общинския план за развитие на Община Пещера за периода 2014-2020г., разработени в изпълнение на проект: „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера", финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, Договор за БФП № 13-13-107 от 08.11.2013г. на Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансиран от Европейския социален фонд.

 

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

1. Приема Методология за мониторинг и контрол на прилаганите политики и стратегически документи от общинската администрация и Общинския план за развитие на Община Пещера за периода 2014-2020 г.
2. Приема Вътрешни правила, процедури и инструкции при разработването и изпълнението на общинските политики и Общинския план за развитие на Община Пещера за периода 2014-2020 г.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали:19
Гласували:19
"ЗА":17
"ПРОТИВ":2
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ":няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069