Четвъртък, 25 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 642 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 21 Юли 2014г. 15:27ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 15.07.2014г., Протокол № 48,

   ОТНОСНО: Приемане на Общински план за развитие на Община Пещера за периода 2014–2020 г. в изпълнение на проект: „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансиран от Европейския социален фонд", по Приоритетна ос І „Добро управление", Подприоритет: 1.3.„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07., Договор №13-13-107 от 08.11.2013г.

 

   МОТИВИ: В изпълнение на проект: „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансиран от Европейския социален фонд", по Приоритетна ос І „Добро управление", Подприоритет: 1.3.„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07., Договор №13-13-107 от 08.11.2013г. е разработен Общински план за развитие на Община Пещера за периода 2014 – 2020 г.
На основание чл. 8 и чл. 9, т.7 от Закона за регионалното развитие, стратегическото планиране на регионалното развитие обхваща разработването и актуализацията на система от документи за постигане на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, включително развитие на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество.
Програмирането на регионалното развитие обхваща разработването и актуализацията на програмни документи за регионално развитие на основата на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие.
На основание чл. 35 от Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на Общинския план за развитие (ОПР). ОПР е един от базисните документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в България, регламентирани от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР).
На 23.06.2014 г. в сградата на Община Пещера беше проведено обществено обсъждане на плана с цел да се представи и съгласува проекта на изготвения Общински план за развитие 2014-2020 г. със заинтересованите организации и институции, юридически и физически лица, социални и икономически партньори, имащи отношение към развитието на общината. Финалният документ е предложен на Общинския съвет за обсъждане и приемане.

Съдържанието на ОПР на Община Пещера е съобразено с изискванията на чл.13, ал.2 от ЗРР и тези на Методическите указания на МРРБ за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012–2022 г.), Регионални планове за развитие на регионите от районите от ниво (2014–2020 г.), Областни стратегии за развитие (2014–2020 г.) и Общински планове за развитие (2014 -2020 г.).
Общинският план за развитие е разработен в съответствие с изискванията на чл. 34, 35, 36 и 37 от Правилника за прилагане на ЗРР и съгласно чл. 13, ал. 3 от Закона за регионално развитие се приема от Общински съвет по предложение на кмета на общината.

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 13, ал. 3 и чл. 24, ал.1 от Закона за регионалното развитие, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

1. Приема Общински План за развитие на Община Пещера за периода 2014-2020 година.
2. Възлага на Кмета на Община Пещера последващите, съгласно закона, действия.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали:18
Гласували:18
"ЗА":16
"ПРОТИВ":няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ":2

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/ /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069