Сряда, 19 Юни 2024
Вие сте тук: Начало ОПАК-ОПР Встъпителна пресконференция
Встъпителна пресконференция Печат Е-поща
Проекти - ОПАК-ОПР
Понеделник, 28 Април 2014г. 16:27ч.

На 29.04.2014г. от 13,30 часа, в залата на Общински съвет – гр. Пещера, Община Пещера ще се проведе встъпителна пресконференция по проект №13-13-107 „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера“, подписан между Община Пещера и Управляващия орган на Оперативна

програма „Административен капацитет.
Проектът е на стойност 65 410,72 лв.
Периодът за реализация е от 08.11.2013г. до 08.08.2014г.
Общата цел на проекта е подобряване процеса на разработване, мониторинг  и контрол на изпълнението на общинските политики и подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Пещера, в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Специфични цели:
1.    Въвеждане на  механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общинските политики и стратегическите документи;
2.    Подобряване капацитета на местната власт и структурите на гражданското общество за разработване на стратегически документи за развитие и прилагане на ефективни и ефикасни политики за реализирането им;
3.    Подобряване на институционалния и административен капацитет и създаване на административна култура за изпълнение на местни политики и стратегически документи в Oбщина Пещера;
4.    Качествено разработване и изпълнение на стратегически документи, съобразени с интересите на местните общности, в синхрон с разработваните на регионално ниво документи, потребностите на местното население и националните приоритети (Oбщински план за развитие 2014-2020 г.);
Очаквани резултати:
1.    Въведени  механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общинските политики и стратегическите документи:
•    Разработени вътрешни правила, процедури и инструкции при разработването и изпълнението на общинските политики.
•    Разработена Методология за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на Oбщинския план за развитие за периода 2014-2020 г.
2. Превръщането на Oбщина Пещера в модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса;
3.    Подобрен институционален и административен капацитет и създадена административна култура за изпълнение на местни политики и стратегически документи в Oбщина Пещера;
4.    Качествено разработени и изпълнени стратегически документи, съобразени с интересите на местните общности;
5.    Изготвени анализ и доклад за социално-икономическото състояние на Общината;
6.    Разработен Общински план за развитие на Община Пещера за периода 2014-2020г.;
7.    Проведени обществени обсъждания и фокус групи, при подготовката и разработването на ОПР;
8.    Организирано и проведено модулно обучение  „Правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнение на конкретни политики от Община Пещера” за най-малко 20 служители от общинската администрация на гр. Пещера и на кметствата към нея и на минимум 10 (общо 30) представители на структури на гражданско общество /СГО/ с регистрация на територията на Oбщината;
9.    Публичност за дейностите по проекта и повишаване на информираността за изпълнението му сред широката общественост;

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069