Сряда, 17 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 775 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г., Протокол № 72,

 

   Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Капитан Димитриево.

 

   Общинският съвет след като изслуша докладната записка на кмета на Община Пещера, становището на постоянните комисии, на основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.4 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

  1. Избира Димитър Стоименов Димитров, ЕГН 5201093489 за временно изпълняващ длъжността "кмет на кметство" село Капитан Димитриево, за периода от момента на регистрирането на кмета на кметство с. Капитан Димитриево - Иван Рангелов Златинов за кандидат за кмет на кметство до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство.

   2. Трудовите правоотношения с временно изпълняващия длъжността кмет на кметство село Капитан Димитриево да се уредят при условията на чл. 86, ал.1 от Кодекса на труда, считано от датата на регистрирането на кандидата за кмет на кметство, до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметството, като на временно изпълняващия длъжността "кмет" на кметство село Капитан Димитриево бъде определена основна месечна заплата в размер, определен на настоящия кмет на кметство село Капитан Димитриево.

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: 19

За: 19

Против: няма

Въздържали се: няма

 

Технически секретар:                                                     Председател:

/ Хр. Стайкова /                                                                             / д-р Цв. Лепарова /

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069