Сряда, 17 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 774 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г., Протокол № 72,

 

   Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Радилово.

 

   Общинският съвет след като изслуша докладната записка на кмета на Община Пещера, становището на постоянните комисии, на основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.4 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

   1.Избира Петрунка Боянова Кандева, ЕГН 6007133536 за временно изпълняваща длъжността "кмет на кметство" село Радилово, за периода от момента на регистрирането на кмета на кметство с. Радилово – Йордан Иванов Коев за кандидат за кмет на кметство до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство.

   2. Трудовите правоотношения с временно изпълняващия длъжността кмет на кметство село Радилово да се уредят при условията на чл. 86, ал.1 от Кодекса на труда, считано от датата на регистрирането на кандидата за кмет на кметство, до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметството, като на временно изпълняващия длъжността "кмет" на кметство село Радилово бъде определена основна месечна заплата в размер, определен на настоящия кмет на кметство село Радилово.

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: 19

За: 19

Против: няма

Въздържали се: няма

 

Технически секретар:                                                   Председател:

/ Хр. Стайкова /                                                                           / д-р Цв. Лепарова /

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069