Петък, 19 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 773 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г., Протокол № 72,

 

   Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Пещера.

 

 

  Общинският съвет след като изслуша докладната записка на кмета на Община Пещера, становището на постоянните комисии, на основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.4 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

  1. Избира заместник – кметът Дафинка Щерева Шопова ЕГН 7607143498 за временно изпълняващ длъжността "кмет на община Пещера", за периода от момента на регистрирането на кмета на община Пещера – Стелиян Иванов Варсанов за кандидат за кмет до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

   2. Трудовите правоотношения с временно изпълняващия длъжността кмет на община Пещера да се уредят при условията на чл. 86, ал.1 от Кодекса на труда, считано от датата на регистрирането на кандидата за кмет, до полагане на клетва от новоизбрания кмет, като на временно изпълняващия длъжността "кмет" на община Пещера бъде определена основна месечна заплата в размер, определен на настоящия кмет.

.

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: 19

За: 19

Против: няма

Въздържали се: няма

 

Технически секретар:                                             Председател:

/ Хр. Стайкова /                                                                          / д-р Цв. Лепарова /

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069