Сряда, 17 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 772 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09. 2011 г., Протокол №72

 

   ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 736/ 30.06. 2011г. на Общински съвет гр. Пещера.

 

  Общинският съвет след като изслуша докладната записка на кмета на Община Пещера, становището на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по общинска собственост и европейски програми, и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

1. Отменя Решение № 736/ 30.06.2011г. на Общински съвет гр. Пещера.

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: 18

За: 18

Против:няма

Въздържали се: няма

 

Технически секретар:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Хр. Стайкова /                                                                     / д-р Цв. Лепарова /

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069