Сряда, 17 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 771 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

    На Общинския съвет гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011г., Потокол № 72

 

   ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот №056006, местн."Арапеница", землище на с.Радилово, Община Пещера

 

  Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност и развитие на местното самоуправление, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.84, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №474/28.01.2010 г. и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Приема нова пазарна цена в размер на 14 300 лева на Поземлен имот №056006 в местността "Арапеница", землище на с.Радилово, Община Пещера с площ от 1,792 дка с открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване. Имотът се идентифицира с граници и съседи: Поземлен имот №500002-път ІV клас, ПИ №437002-стопански двор, ПИ №056005-нива. За него е съставен АОС №167/18.01.2010 г.

2. Определя депозит за участие в търга в размер на 1430 лв.

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира процедурата по провеждането на публичен търг с явно наддаване и да сключи договор за продажба на имота в съответствие с Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет.

 

Общи брой общински съветници: 21

Присъствували: 19

Гласували: 19

"ЗА": 18

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 1

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                                            /Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069