Сряда, 17 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 770 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09. 2011 г., Протокол №72

 

   Относно: Промяна статута на поземлени имоти, находящи се в землището на гр.Пещера от публична общинска собственост в частна общинска собственост и промяна начина им на трайно ползване

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по устройство на територията, ПК по бюджет и финанси, ПК по законност и развитие на местното самоуправление, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.45и, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

І. Обявява за частна общинска собственост следните имоти – публична общинска собственост:

1. Поземлен имот №012079, находящ се в землището на гр.Пещера, местността "Узун драгасия", с начин на трайно ползване – пасище, мера, с площ 0,674 дка, категория на земята при неполивни условия – девета, при съседи: ПИ №012289-производствен терен, ПИ №012290-производствен терен, ПИ №012100-полски път, ПИ №012078-овощна градина, ПИ №012205-пасище, мера, ПИ №012300-друга селскостопанска територия, актуван с Акт за публична общинска собственост №43/26.08.2011г.

2. Поземлен имот №012101, находящ се в землището на гр.Пещера, местността "Узун драгасия", с начин на трайно ползване – пасище, мера, с площ 1,504 дка, категория на земята при неполивни условия – девета, при съседи: ПИ №012249-производствен терен, ПИ №012290-производствен терен, ПИ №012100-полски път, ПИ №012102-пасище, мера, ПИ №012143-напоителен канал, актуван с Акт за публична общинска собственост №44/26.08.2011г.

3. Поземлен имот №012102, находящ се в землището на гр.Пещера, местността "Узун драгасия", с начин на трайно ползване – пасище, мера, с площ 0,482 дка, категория на земята при неполивни условия – девета, при съседи: ПИ №012100- полски път, ПИ №012101-пасище, мера, ПИ №012102-пасище, мера, актуван с Акт за публична общинска собственост №45/26.08.2011г.

4. Поземлен имот №012103, находящ се в землището на гр.Пещера, местността "Узун драгасия", с начин на трайно ползване – пасище, мера, с площ 0,282 дка, категория на земята при неполивни условия – девета, при съседи: ПИ №012104- овощна градина, ПИ №012143-напоителен канал, ПИ №012102-пасище, мера, ПИ №012100-полски път, актуван с Акт за публична общинска собственост №46/26.08.2011г.

5. Поземлен имот №016013, находящ се в землището на гр.Пещера, местността "Сухия дъбовик", с начин на трайно ползване – пасище, мера, с площ 50,986 дка, категория на земята при неполивни условия – девета, при съседи: ПИ №016017- полски път, ПИ №016014-пасище, мера, ПИ №016012-ж.п. линия, ПИ №017034-складов терен, актуван с Акт за публична общинска собственост №47/26.08.2011г.

6. Поземлен имот №016015, находящ се в землището на гр.Пещера, местността "Сухия дъбовик", с начин на трайно ползване – пасище, мера, с площ 5,140 дка, категория на земята при неполивни условия – девета, при съседи: ПИ №016017- полски път, ПИ №016014-пасище, мера, актуван с Акт за публична общинска собственост №48/26.08.2011г.

7. Поземлен имот №016016, находящ се в землището на гр.Пещера, местността "Сухия дъбовик", с начин на трайно ползване – пасище с храсти, с площ 48,302 дка, категория на земята при неполивни условия – девета, при съседи: ПИ №016017- полски път, землищна граница, ПИ №016012-ж.п. линия, ПИ №016014-пасище, мера, актуван с Акт за публична общинска собственост №49/26.08.2011г.

8. Поземлен имот №016019, находящ се в землището на гр.Пещера, местността "Сухия дъбовик", с начин на трайно ползване – пасище с храсти, с площ 356,401 дка, категория на земята при неполивни условия – девета, при съседи: ПИ №016021-пасище, мера, ПИ №016032-складов терен, ПИ №016017- полски път, землищна граница, ПИ №017020-насип, ПИ №017035-складов терен, ПИ №016020-друга селскостопанска територия, ПИ №016017-полски път, ПИ №016032-складов терен, ПИ №016028-складов терен, ПИ №016032-складов терен, актуван с Акт за публична общинска собственост №50/26.08.2011г.

9. Поземлен имот №004002, находящ се в землището на гр.Пещера, местността "Студен дол", с начин на трайно ползване – пасище с храсти, с площ 154.197 дка, категория на земята при неполивни условия – девета, при съседи: ПИ №004001-полски път, ПИ №004003-складов терен, ПИ №004006-полски път, актуван с Акт за публична общинска собственост №51/14.09.2011г.

ІІ. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване "пасище, мера" и "пасище с храсти" в "друга селскостопанска територия" на имотите, посочени в т.І.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Пещера да извърши необходимите действия за отразяване промяната за имотите, посочени в т.І в Картата на възстановената собственост.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствували: 19

Гласували:19

"За" : 17

"Против" : няма

"Въздържал се" : 2

 

СЕКРЕТАР:                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Христина Стайкова/                                                            /Д-р Цветана Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069