Сряда, 17 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 769 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г., Протокол № 72,

 

   Относно: Одобряване проект за Частично изменение на Подробния устройствен план – План за регулация, с който се обособява нов УПИ ХХІІІ-3409, Безвредно производство, търговия и услуги, с площ 579.00 кв.м, за сметка на УПИ І-жилищно строителство и обществен търговски център, кв.27 по ПУП на гр.Пещера.

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по устройство на територията, ПК по бюджет и финанси, ПК по законност и развитие на местното самоуправление, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

   Възлага на Кмета на Община Пещера да одобри Проекта за Частично изменение на Подробния устройствен план – План за регулация в кв.27 по ПУП на гр.Пещера, с който за сметка на УПИ І-жилищно строителство и обществен търговски център, същият с граници и съседи: от север-кв.25, от изток и част от север и юг-кв.27, УПИ ІІ-Жилищно строителство и търговия, юг-кв.30, запад-кв.33 и кв.26, се обособява нов УПИ ХХІІІ-3409, Безвредно производство, търговия и услуги с площ от 579.00 кв.м при граници и съседи: север-улица с о.т.160-164, изток- УПИ І-Жилищно строителство и обществен търговски център , юг-улица с о.т.163-162-161, запад-улица с о.т.161-313-160.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствували:19

Гласували:19

"За" : 19

"Против" : няма

"Въздържал се" :няма

 

СЕКРЕТАР:                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Христина Стайкова/                                                         /Д-р Цветана Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069