Четвъртък, 23 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 768 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г., Протокол № 72,

 

   ОТНОСНО: Промяна по бюджета на Община Пещера за 2011г.

  Общинският съвет след като изслуша Докладната записка на кмета на Община Пещера във връзка с постъпили докладни записки за предоставяне на допълнителни средства по бюджета с вх. № 31-25-5/01.09.2011 г. от Директора на ДГ „Еделвайс" с. Кап. Димитриево за дофинансиране на работните заплати и осигуровките за сметка на работодателя и с вх. № 36-12-3/22.08.2011 г. на председателя на настоятелството на НЧ „Сергей Румянцев" с. Кап. Димитриево, писмо с вх. № 91-43-4/01.09.2011 г. на председателя на ОИК придружено с писмо с изх. № 186/15.08.2011 г. на ЦИК и Справка извлечение на основание чл. 32, ал. 2 от ИК и протоколно решение от 19.05.2011 г. на ЦИК, във връзка с чл.8, ал. 4 и чл. 18 от Закона за общинските бюджети и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА

РЕШИ:

Да се извърши промяна в общинския бюджет от една функция в друга както следва:

1. За дейности държавна отговорност, финансирани с местни приходи увеличение с 14 937 лв. както следва:

1.1 Функция 1 Функция „Общи държавни служби, дейност", дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите" с 303 лв. разпределени по параграфи: 0202 за персонала по извънтрудови правоотношения – 241лв, 0500 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели" – 62 лв

1.2 Функция 3 „Образование", дейност 311 „Целодневни детски градини" за детска градина „Еделвайс" с. Кап. Димитриево с 9 634 лв, по параграфи: 0101"Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения" – 7 766 лв., 0205 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение" – 210 лв., 0500 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели" – 1 658 лв.

1.3 Функция 7 „ Почивно дело, култура, религиозни дейности", дейност738 „Читалища" , параграф 4500 Субсидии за организации с нестопанска цел" 5000 лв. за НЧ „Сергей Румянцев" с. Кап. Димитриево

2. В дейности местна отговорност, намаление с 14 937 лв.:

2.1. Функция 6 „ Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" увеличение с 41000 лв. за дейност 604 „Осветление на улици и площади", параграф 1016 „Вода, горива и енергия" – 31 000 лв /в т. ч. Пещера – 23000 лв,, Радилово и Капитан Димитриево по 4 000 лв, 1030 „Текущ ремонт" Пещера – 10 000 лв,

2.2. Функция 9 „Разходи некласифицирани в другите функции" намалене с 55 937лв. от дейност 910 „Разходи за лихви", параграф 2224 „Разходи за лихви по други заеми от страната"

 

Общ брой общински съветници -21

Присъствали: 19

"За": 11

"Против": няма

"Въздържали се":8

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Хр. Стайкова/                                                                          /д-р Цв. Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069