Сряда, 17 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 767 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г., Протокол № 72,

 

   ОТНОСНО: Приемане на „Общинска програма за интегриране на ромите в община Пещера за периода 2011-2020г. " и План за действие по изпълнение на програмата;

  Общинският съвет като изслуша предложението на общинските съветници Юксел Яшаров, Ружди Мехмедов и Александър Георгиев, взе предвид становищата на ПК и на основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА

РЕШИ:

   1. Приема „Общинска програма за интегриране на ромите в община Пещера за периода 2011-2020г. " и План за действие по изпълнение на програмата;

   2. Възлага на Кмета на Община Пещера да сформира Обществен съвет за изпълнение и мониторинг на програмата.

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: 19

За: 19

Против: няма

Въздържали се: няма

 

Технически секретар:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Христина Стайкова /                                                     / Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА /

Attachments:
Download this file (plan.doc)plan.doc[ ]0 Kb
Download this file (programa.doc)programa.doc[ ]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069