Четвъртък, 23 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 766 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет гр. Пещера взето на заседанието на 19.09.2011г.,с Протокол № 72

 

   Относно: Утвърждаване на паралелки под определения минимален брой ученици по Наредба № 7 / 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена в ОУ „П. Хилендарски" – с. Радилово за учебната 2011 / 2012 година

   Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по просвета, младежки дейности и спорт, ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.36 от ЗНП и основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания ОбС – Пещера

Р Е Ш И:

I. Утвърждава паралелки под определения минимум на основание чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7 / 29.12.2000 г. на МОН за учебната 2011 / 2012 година, както следва:.

• II клас - 10 ученика;

• VII клас – 11 ученика.

II. Утвърждава паралелки под определения минимум на основание чл. 11a от Наредба № 7 /29.12.2000 г. на МОН за учебната 2011 /2012 година, както следва:

• III клас – 7 ученика;

• VI клас - 6 ученика.

III. Осигурени са допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, съгл. чл. 11, ал. 2, утвърдени с Решение № 666/ 28.02.2011 г. на Общински съвет – гр. Пещера, които са за сметка на местните приходи и преходния остатък на общината в размер на 17 654 ( седемнадесет хиляди шестотин петдесет и четири ) лв.

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: 19

За: 19

Против: няма

Въздържали се: няма

 

Технически секретар:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/ Христина Стайкова /                                                           /д-р Цветанка Лепарова /

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069