Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 735 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

 

 

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06. 2011 г., Протокол № 69,

 

   ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения на Наредбата за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Пещера

 

   Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

 

    1. Приема изменения и допълнения на Наредбата за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Пещера, както следва:

В чл.8, ал.1, т.7 – изразът "2 годишен наказателен срок" се изменя и придобива следното съдържание "10 годишен наказателен срок".

В чл.27, ал.1 – отпада т.1 със следния текст – "При прекратяване на съсобственост между общината и физически или юридически лица".

В чл.27, ал.2 – думата "нежилищни" се заменя с "жилищни".

   2. Упълномощава Кмета на Общината да оповести промените в нормативния акт по изискуемите начини.

    3. Измененията и допълненията в чл.8, ал.1, т.7 са в сила за всички подадени молби за картотекиране през 2011 година и занапред.

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 18

- Гласували: 18

- ЗА – 18

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

СЕКРЕТАР:                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                          /Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069