Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 734 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

 

   На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 30.06.2011 г. , Протокол № 69

 

   ОТНОСНО: Увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж – Пещера, считано от 01.07.2011 г.

 

   Общинският съвет след като обсъди предложението на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК по здравеопазване и социална политика, ПК по бюджет и финанси, ПК по законност и развитие на местното самоуправление и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

 

    1. Одобрява увеличаване капацитета на обслужвани лица от Домашен социален патронаж – Пещера от 150 на 170 обслужвани лица, считано от 01.07.2011 г.

    2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж – Пещера от 150 на 170 обслужвани лица.

 

 

Общ брой общински съветници 21

Присъствали: 16

"ЗА": 16

"Против": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:................                                ПРЕДСЕДАТЕЛ Об С:.................

/Хр. Стайкова/                                                                            /Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069