Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 733 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

 

На Общински съвет гр. Пещера ,взето на заседанието проведено на 30.06.2011год. с Протокол № 69,

 

 ОТНОСНО : Отчет за изпълнение на дейноститесвързани с ограничаването на специфичните

 

миризми изпускани от площадката на „Биовет"

 

 

   Общинският съвет след като изслуша отчета, взе пред вид становището на ПК на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И

   Приема отчет за изпълнение на дейностите свързани с ограничаването на специфичните миризми изпускани от площадката на „Биовет".

 

 

Общ брой общински съветници -21

Присъствували : 18

"ЗА" : 15

"ПРОТИВ" : 2

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" : 1

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :

/Хр.Стайкова/                                                          / Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069