Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 732 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

 

На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 30.06.2011 г. , Протокол № 69

 

ОТНОСНО: Информация за ученическото здравеопазване в общинските учебни заведения за учебната 2010/2011 година.

 

Общинският съвет след като изслуша Информацията за ученическото здравеопазване в общинските учебни заведения, взе предвид становището на ПК по здравеопазване и социална политика, ПК по просвета, младежки дейности и спорт, ПК по законност и развитие на местното самоуправление и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И :

Приема информацията за ученическото здравеопазване в общинските учебни заведения за учебната 2010/2011 година и задължава вносителя да внесе информация на следващото заседание на Общински съвет относно зададените въпроси.

 

Общ брой общински съветници 21

Присъствали: 16

"ЗА": 16

"Против": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:................                     ПРЕДСЕДАТЕЛ Об С:.................

/Хр. Стайкова/                                                             /Д-р Цв.Лепарова/

Attachments:
Download this file (732 prilojenie.doc)732prilojenie[ ]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069