Петък, 23 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Правилници ПРАВИЛНИК за статута, организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Пещера
ПРАВИЛНИК за статута, организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Правилници

Приет с Решение № 49/29.02.2008г., изменен с Решение №603 / 01.10.2010 година на Общински съвет – гр. Пещера

 

 

Глава първа
Общи положения

 

Чл. 1. Този правилник се приема на основание на чл. 21а, ал. З от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера
Чл. 2. Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на Община Пещера.
Чл. 3. (1) Дейността на обществения посредник се осъществява чрез подаване на предложения и сигнали до местните органи, автори на оспорваните актове или до горестоящите им органи.
(2) Дейността на обществения посредник е насочена и към подобряване на качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите.
Чл. 4. В своята дейност общественият посредник е независим и се подчинява само на Конституцията, българското законодателство и ратифицираните международни договори, по които Република България е страна, като се ръководи от своите съвест и морал.
(2) Общественият посредник на Община Пещера осъществява дейността си въз основа на този правилник.
Чл.5 Органите на местната власт и местното самоуправление оказват съдействие на обществения посредник за изясняване на жалбите и сигналите, които са изпратени до него.
Чл. 6 (1) Общественият посредник може да си сътрудничи, взаимодейства и да обменя информация с омбудсмана на Република България.
(2) Общественият посредник работи в сътрудничество и може да се сдружава с обществените посредници от други общини.

Глава втора
Принципи

Чл. 7. (1) В дейността си общественият посредник се ръководи от принципите на: законността, независимостта, справедливостта, прозрачността и публичността, хуманността и толерантността.
(2) Общественият посредник осигурява равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия, религиозни вярвания.

Глава трета
Избор и мандат на обществения посредник

Чл. 8. (1) Общественият посредник на територията на Община Пещера се избира от Общински съвет - Пещера след процедура по номинация.
(2) Процедурата по номинация се обявява публично чрез електронните и печатни медии.
Чл. 9. (1) За обществен посредник може да се кандидатира всеки български гражданин с висше образование, има трудов стаж не по-малко от 7 /седем/ години, който има постоянното си местожителство на територията на Община Пещера, отговаря на условията за избор на общински съветник и притежава високи морални качества и привързаност към идеите на хуманизма и демокрацията.
(2) За участие в процедурата по номинация на обществен посредник кандидатите представят:

- заявление;

- автобиография;

- свидетелство за съдимост;

- копие от диплома за висше образование;

- документ, удостоверяващ трудов стаж;

- виждания за изпълнението на функцията на обществения посредник;

- други материали (препоръки, сертификати и др.), които по тяхна преценка са в подкрепа на кандидатурата им.
Чл. 10. Общественият посредник не може:
1. да заема платена длъжност в общинската администрация, както и в търговски дружества с общинско имущество и общински предприятия;
2. да участва в търговски дружества;
3. да членува в политическа партия или синдикална организация.
Чл. 11. (1) Процедурата по номинация се извършва от Комисия по номинация на обществен посредник, избрана от Общински съвет - Пещера.
(2) Комисията по номинация се състои от по един общински съветник от всяка кандидат съветническа листа, получила мандати в Общински съвет - Пещера, респективно от всяка политическа група в ОбС – Пещера, двама представители на общинска администрация, двама представители на обществени организации и един представител на медиите.
Чл. 12. (1) Комисията по номинация обявява началото на процедурата и определя 15-дневен срок за подаване на документи.
(2) След изтичане на 15-дневния срок Комисията разглежда постъпилите документи от кандидатите и на базата на преценката си за тяхната изчерпателност и сериозност определя кандидатите, които ще бъдат поканени за събеседване.
(3) Кандидатите, поканени за събеседване, представят и аргументират пред Комисията своите виждания за начина на изпълнението на функцията обществен посредник. По време на събеседването Комисията по номинация проверява теоретичните и практически познания на кандидатите в областта на местното самоуправление, правозащитната сфера, социалното дело и други релевантни области.
(4) След приключване на събеседванията и на база на личните убеждения на членовете на Комисията за показаните от кандидатите качества, Комисията по номинация взема решение, с което предлага на ОбС - Пещера за гласуване кандидатури за обществен посредник – кандидатите, класирали се на първите две места.
Чл. 13. (1) Общински съвет - Пещера избира обществения посредник с тайно гласуване, с квалифицирано мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.
(2) Ако никой от предложените кандидати не бъде избран, на следващата си сесия, ОбС - Пещера провежда нов избор.
(3) В случай, че не бъде избран кандидат и в хипотезата на ал. 2, Комисията по чл.11, ал. 1 от настоящия Правилник провежда нова процедура по номинацията.
Чл. 14. (1) Мандатът на обществения посредник е равен на мандата на избиращия го общински съвет, като всеки следващ общински съвет провежда нов избор.
(2) Едно лице не може да бъде избирано за обществен посредник за повече от два мандата.
Чл. 15. (1) Пълномощията на избрания обществен посредник възникват по силата на решението за избор на ОбС – Пещера. Общественият посредник встъпва в длъжност след подписване на акт по встъпване и полагане на клетва пред общинския съвет на същото заседание, на което е избран.
(2) Клетвата е със следното съдържание: Заклевам се да спазвам Конституцията и законите на Република България и с всички свои действия да защитавам обективно и безпристрастно правата и свободите на гражданите на община Пещера.
Чл. 16. (1)Общественият посредник може да се подпомага от сътрудник.
(2) Общественият посредник създава правила за вътрешна организация за неговата дейност, които да бъдат съгласувани с Правилник за вътрешният трудов ред в общинска администрация в община Пещера и Устройствен правилник на общинска администрация Пещера.
(3) По предложение на обществения посредник, кметът на общината назначава и освобождава сътрудник на общественият посредник, съгласно предвидените средства за дейността на обществения посредник в одобрения годишен бюджет на общината и структурата на общинската администрация.
Чл. 17 Общественият посредник има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.
(2) Размерът на месечното възнаграждение на обществения посредник се залага в този правилник.
(3) Общественият посредник ползва годишен отпуск, заложен в този правилник, като за ползването на отпуск уведомява писмено Председателя на Общинския съвет.
Чл. 18. (1) Общественият посредник се освобождава от длъжност предсрочно при:

1 . подаване на оставка пред Общински съвет - Пещера;
2. изтичане на срока, за който е избран;
3. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си за повече от два месеца;
4. осъждане с влязла в сила присъда за престъпление по Наказателния кодекс на Република България;
(2) При освобождаване на обществения посредник от длъжност поради изтичане на срока, той продължава да изпълнява правомощията си до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник.
(3) Право да поискат освобождаване от длъжност по реда на ал. 1, т. 3 имат една трета от общинските съветници, а основанията за предсрочно прекратяване по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се обявяват от Председателя на ОбС пред Общински съвет - Пещера.
(4) Общественият посредник се освобождава предсрочно поради несправяне със задълженията си, както и при допускане на нарушения на закони, на нормативната уредба на община Пещера и на разпоредбите на този Правилник. Предсрочното освобождаване става по реда на неговото избиране и може да бъде поискано от една трета от общинските съветници.
(5) В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на обществения посредник процедура за избиране на нов обществен посредник се провежда в срок от два месеца от влизането в сила на решението по ал. 1, т. 3 или по ал. 4, или от обявяването на обстоятелствата по ал. 1, т.т. 1, 2 и 4.

Глава четвърта
Правомощия на обществения посредник

Чл. 19 Обществения посредник:
1. приема и разглежда жалби и сигнали от граждани и юридически лица за нарушения на правата им от органите на местното самоуправление и местната администрация;
2. прави проверки по постъпилите жалби и сигнали;
3. отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права пред съответните органи;
4. посредничи между органите на местното самоуправление и местната власт и засегнатите лица за отстраняване на допуснати нарушения;
5. прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушение на правата и свободите на гражданите;
6. уведомява националния омбудсман, ако случаят е от неговата компетентност;
7. уведомява органите на МВР или прокуратурата, когато има данни за извършено престъпление от общ характер;
8. може да търси съдействие от средствата за масово осведомяване и от други държавни и граждански структури.
Чл. 20 (1) Обществения посредник има право:
1. да иска и да получава навременна, точна и пълна информация по конкретна жалба или сигнал от органите на местното самоуправление и местната администрация, включително и да присъства при обсъждане и вземане на решения по тези случаи.
2. да изразява публично мнение и становище във връзка с дейността си, включително и в средствата за масово осведомяване.
(2) Общественият посредник е длъжен:
1. да проявява обективност към случаите, с които е ангажиран.
2. да предоставя възможност да преразглеждане на позициите на местната администрация.
3. да спазва разпоредбите на този правилник.
(3) Органите на местното самоуправление и местната администрация, както и ръководителите на звената, предоставящи обществени услуги на територията на общината, са длъжни да предоставят на обществения посредник поисканите сведения и данни в срок не по-дълъг от 7 /седем/ дни, като при отказ имат право да се позовават само на изрична законова норма.
(4) Обществения посредник действа и по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита на правата и законните интереси на гражданите и техните организации.
(5) Общественият посредник уведомява писмено председателя на общинския съвет и кмета на общината за случаи на отказ за съдействие и предоставяне на информация при извършване на проверка по жалба, сигнал или самосезиране. Може да търси съдействие и от средствата за масово осведомяване.
Чл. 21 Председателят на ОбС – Пещера оказва съдействие на обществения посредник, като в първото предстоящо заседание на ОбС внася за разглеждане повдигнатите от обществения посредник въпроси, доколкото те са от компетентността на съвета.
Чл. 22 (1) Общественият съветник няма право:
1. да разгласява обстоятелства станали му известни при изпълнение на неговите функции, които са държавна, служебна или търговска тайна, или са от личен характер.
2. да се ангажира с политически каузи и да изказва публично мнения по политически въпроси.
3. по искане на лицето, което се е обърнало към него, общественият посредник е длъжен да пази в тайна обстоятелствата, които са му станали известни, освен ако няма изричен законов императив в обратния смисъл.
(2) Правомощията на обществения посредник не се отнасят до:
1. случаи, възникнали преди повече от две години преди датата, на която е бил сезиран;
2. въпроси от личният живот на гражданите;
3. вътрешнослужебни отношения на органите на местната власт;
4. приватизацията и дейността на търговските дружества с общинско участие;
5. случаи, които са били предмет на съдебен процес и по които има влязло в сила съдебно решение;
6. съдебни процедури.
Чл. 23 (1) Жалбите до обществения посредник и всички приложени документи, се разглеждат публично.
(2) Жалбоподателят има право да иска жалбата му да бъде разгледана поверително. В този случай жалбата и другите документи, изброени по-горе, не са публично достъпни.
(3) Ако общественият посредник не започне проверка, дори жалбата да е поверителна, тя трябва да бъде изпратена на засегнатата институция. Случите на обществения посредник, считани за поверителни, се публикуват в неговия годишен доклад в анонимна форма.
Чл. 24 Общественият посредник няма право да представлява пред съд лицата, които са се обърнали към него.
Чл. 25 Подаването на жалби и сигнали и разглеждането им от обществения посредник е безплатно.
Чл. 26 Общественият посредник приема граждани във време и място, определени и публично обявени от него.

Глава пета
Подаване на жалби и сигнали до обществения посредник

Чл. 27 (1) Жалби и сигнали пред обществения посредник могат да подават физически и юридически лица във връзка с действията или бездействията на органите на местното самоуправление и местната администрация на общината.
(2) По изрично искане на субекти с нарушени права, жалби и сигнали могат да подават синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват дейност в обществена полза.
Чл. 28 (1) Жалбата и сигналът могат да бъдат писмени или устни, подадени лично или чрез надлежно упълномощено лице.
(2) Жалбата и сигналът трябва да съдържат името на постоянния адрес на жалбоподателя, описание на нарушението, органа, администрацията или лицето, срещу което се подава жалбата. Към жалбата могат да бъдат приложени и писмени доказателства.
(3) Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, извършени преди повече от две години, не се разглеждат.
(4) Ако жалбата е устна, се съставя протокол, в който се съдържа информацията, изискуема по ал. 2.
Чл. 29 (1) Гражданите и техните организации подават жалби и сигнали до обществения посредник в случаите на:
1. нарушаване на законови и подзаконови актове от органите на местното самоуправление и местната администрация;
2. нарушаване изискванията за законосъобразност при издаване на административните актове и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;
3. в случаите на настъпили неблагоприятни последствия от прилагането на административни актове или от действия или бездействия на органите на местното самоуправление и местната администрация;
4. неспазване на процедури и срокове за издаване на административни актове и предоставяне на обществени услуги;
5. нарушаване правото на достъп до информация;
6. прояви на некомпетентност, недобросъвестност, бавност и незачитане на достойнството на гражданите.
(2) Общественият посредник е длъжен да уведоми гражданите и представителите на техните организации в двуседмичен срок от получаването на жалбата, какви мерки ще предприеме по случая.
(3) При липса на компетентност в едноседмичен срок уведомява жалбоподателя и препоръчва други средства за защита на неговите права и интереси.
(4) В едномесечен срок от сезирането му, общественият посредник е длъжен да предостави писмено становище по случая на жалбоподателя.
Чл. 30 Общественият посредник поддържа публичен регистър на постъпилите устни и писмени жалби и сигнали и тяхното движение.
Чл. 31. (1) Органите на местното самоуправление и местната администрация, до които се отнасят становищата, предложенията и препоръките на обществения посредник, са длъжни да ги разгледат в двуседмичен срок. Те го уведомяват за предприетите мерки в едномесечен срок от датата на постъпването им.
(2) Общественият посредник внася в общинския съвет справка за случаите, в които не е получил информация за предприетите марки по ал. 1.


Глава шеста
Финансиране

Чл. 32 (1) Финансовото осигуряване на обществения посредник се поема от бюджета на общината.
(2) Община Пещера осигурява нормални условия за дейността на обществения посредник – приемна и издръжка при условията на общинска администрация /лимит за телефон, консумативи/.
(3) Общественият посредник търси допълнително средства по подходящи програми на НПО за набиране на средства за разходи за публикации и анкети, брошури и други информационни материали за дейността.
(4) Дейността на обществения посредник може да се финансира чрез дарения и спонсорства от други местни и чуждестранни източници, без поставяне на никакви условия, които могат да поставят в зависимост институцията.
(5) В тридневен срок от получаване на средствата по ал. 4 общественият посредник в доклад до Общински съвет – Пещера е длъжен да обяви:
1. произхода на средствата;
2. вид на разходите;
3. името на дарителя.
(6) Не се допуска финансиране от анонимни източници.
(7) изм. с Решение №603 / 01.10.2010 г. на Общински съвет – гр. Пещера Основното месечно възнаграждение на обществения посредник в община Пещера е равно на 70 % от средната брутна работна заплата на общинската администрация.
(8) На обществения посредник се полага платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни.

Глава седма
Отчетност

Чл. 33 (1) Общественият посредник представя шестмесечни анализи за постъпилите жалби и сигнали и становищата си по тях до общинския съвет и кмета на общината.
(2) Анализите са публични и съдържат информация за:
1. Постъпилите жалби и сигнали, по които проверките са приключили;
2. в случаите, когато намесата му е имала резултат;
3. случаите, когато намесата му е останала без резултат и причините за това;
4. направените предложения и препоръки, както и дали са били взети пред вид;
5. резюме и предложения до ОбС.
Чл. 34 Общественият посредник представя Годишен доклад за дейността си през предходната година до 31 януари на текущата.
Чл. 35 (1) Докладът съдържа:
1. информация за постъпилите жалби и сигнали;
2. резултат от приключилите проверки по жалби и сигнали;
3. информация за случаите, когато намесата му е имала резултат;
4. информация за случаите, когато намесата му е останала без резултат и причините за това;
5. информация за направените предложения и препоръки, както и дали са били взети пред вид;
6. становище за прилагането на средствата за защита на законните права и интереси на гражданите;
7. предложения за подобряване на обществените услуги, предоставяни от общината;
8. резюме.
(2) по искане на ОбС или по своя инициатива, общественият посредник изготвя доклади по отделни случаи от неговата практика – по въпроси от голяма обществена значимост.
Чл. 36 (1) Общинският съвет приема за сведение Годишния доклад на обществения посредник на заседанието, на което той е представен.
(2) Кметът на общината и всеки общински съветник може а представи становище по доклада на обществения посредник.
Чл. 37 (1) Докладите и анализите на обществения посредник са публични и заедно със стенограмата от обсъждането им от ОбС, се публикуват на официалната интернет страница на общината.
(2) Копие на доклада и становищата по него се предоставят в приемната на общественият посредник и в общината на разположение на гражданите и техните организации.
Чл. 38 Общественият посредник носи отговорност пред ОбС за:
1. неспазване на този правилник;
2. нарушаване правата и интересите на гражданите;
3. нарушаване изискванията за конфиденциалност;
4. прояви на незаинтересованост и необективност;

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът влиза в сила в деня на приемането му от Общински съвет Пещера
§ 2. Комисията по номинации обявява процедура за избиране на обществен посредник и негов заместник в срок до един месец след приемането на настоящия правилник.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069