Петък, 23 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Правилници ПРАВИЛНИК за удостояване с отличия на община Пещера / изм. и доп. с Решение №556/27.04.2023г.
ПРАВИЛНИК за удостояване с отличия на община Пещера / изм. и доп. с Решение №556/27.04.2023г. Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Правилници

Приет с Решение №463/22.12.1998г. на Общински съвет гр.Пещера, изменен и допълнен с Решение № 318/25.11.2021г. на Общински съвет-Пещера, изм. и доп. с Решение № 556/27.04.2023г. на Общински съвет- Пещера.

 

 ПЪРВИ РАЗДЕЛ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.)Удостояването със звание "Почетен гражданин на Пещера" ,,"Почетен гражданин на Радилово", "Почетен гражданин на Капитан Димитриево", „Почетен гражданин на Свети Константин"става с решение на Общински съвет - Пещера.
Чл. 2. (изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.)Със звание "Почетен гражданин на Пещера","Почетен гражданин на Радилово", "Почетен гражданин на Капитан Димитриево", „Почетен гражданин на Свети Константин" могат да бъдат удостоявани български и чужди граждани.
Чл.З. Званието "Почетен гражданин" е индивидуално.
Чл.4. Званието "Почетен гражданин" може да бъде давано и посмъртно.
II. КРИТЕРИИ ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕ "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ПЕЩЕРА","ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА РАДИЛОВО","ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА КАПИТАН ДИМИТРИЕВО","ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА СВЕТИ КОНСТАНТИН" (изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.)
Чл.5. (изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.)Със званието "Почетен гражданин на Пещера" ,"Почетен гражданин на Радилово", "Почетен гражданин на Капитан Димитриево", „Почетен гражданин на Свети Константин"се удостояват лица с изключителен принос за издигане авторитета на град Пещера и общината в сферата на социално-икономическото и историческото развитие, науката, спорта, културата, образованието, здравеопазването и др.
1. Със званието "Почетен гражданин на Пещера" ,"Почетен гражданин на Радилово", "Почетен гражданин на Капитан Димитриево", „Почетен гражданин на Свети Константин"могат да бъдат удостоявани и общественици, представители на държавни, общински и неправителствени организации, структури и съюзи, както и дарители и спомоществуватели с изключителни заслуги за развитието на общината или Република България.
2. Със званието "Почетен гражданин на Пещера" ,"Почетен гражданин на Радилово", "Почетен гражданин на Капитан Димитриево", „Почетен гражданин на Свети Константин"могат да бъдатудостоявани и лица за проявена смелост, себеотрицание и гражданска доблест за благото на общината или Република България.
3. Със званията "Почетен гражданин на Пещера" , „Почетен гражданин на Радилово", „Почетен гражданин на Капитан Димитриево", „Почетен гражданин на Свети Константин" могат да бъдат удостоявани лица, завоювали медали от олимпийски игри, европейски или световни шампионати.
4. (НОВА с Решение № 318/25.11.2021г.)„Със званията "Почетен гражданин на Пещера" , „Почетен гражданин на Радилово", „Почетен гражданин на Капитан Димитриево", „Почетен гражданин на Свети Константин" могат да бъдат удостоявани и лица, допринесли съществен принос за популяризирането на община Пещера в страната и чужбина , чрез развитието на туризма в нея.
5.(НОВА с Решение № 318/25.11.2021г.) „Със званието „Почетен гражданин на град Пещера", „Почетен жител на Радилово" и „Почетен жител на Капитан Димитриево" „почетен гражданин на Свети Константин" се удостояват физически лица, приживе и посмъртно, допринесли с изключителни заслуги и/или съществен принос в науката и всички сфери на обществения, стопанския, културния, спортния и духовния живот в общината и/или Република България.
Чл.6. (изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.)Лицата, предлагани за удостояване със званието "Почетен гражданин на Пещера","Почетен гражданин на Радилово", "Почетен гражданин на Капитан Димитриево", „Почетен гражданин на Свети Константин" трябва да отговарят на някои от следните критерии:
1. да са популярни личности, пряко или косвено свързани със селищата от община Пещера и региона;
2. да са работили за популяризирането и просперитета на общината и Република България;
3. да имат високи и значими постижения на общинско, регионално и национално ниво, и в международен мащаб;
4. чуждите граждани или гражданите без адресна регистрация в селищата от община Пещера да имат особени заслуги за развитието на община Пещера или Република България в сферите по член 5 от този правилник ;
5. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или за престъпления против националната сигурност и суверенитета на Република България.
III. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕ "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ПЕЩЕРА","ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА РАДИЛОВО","ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА КАПИТАН ДИМИТРИЕВО","ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА СВЕТИ КОНСТАНТИН"(изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.)
Чл.7. (изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.)Предложенията за удостояване със званието "Почететен гражданин на Пещера" ,"Почетен гражданин на Радилово", "Почетен гражданин на Капитан Димитриево", „Почетен гражданин на Свети Константин" се внасят за разглеждане в Общинския съвет от :
1. постоянните комисии на общинския съвет;
2. кметът на общината;
3. представителните групи на политическите партии в общинския съвет;
4. неправителствени, творчески, професионални и други организации, сдружения и съюзи чрез кмета на общината. Кметът да внася предложенията в Общинския съвет, като изразява становища по тях.
5.(нова с Решение № 318/25.11.2021г.)Инициативен граждански комитет с подписка, съдържаща трите имена, ЕГН и подпис на поне 80 души от селата Капитан Димитриево или Радилово, 20 души от Свети Константин и поне 200 души, когато подписката изхожда от жители на гр. Пещера.
Чл.8. (изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.)Предложенията за удостояване по чл. 7 се отправят до Общинския съвет на гр. Пещера и трябва да бъдат придружени от:
1. подробни мотиви;
2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към Община Пещера, с. Радилово, с. Капитан Димитриево или Свети Константин (прилагат се и копия от документи при наличието на такива);
3. биография на предлагания кандидат;
4. писмено съгласие на кандидата за удостояване със званието или неговите наследници, когато могат да бъдат издирени такива.
Чл.8а(нов с Решение № 318/25.11.2021г.)Решението за удостояване със званието се взема на заседание на Общинския съвет с обикновено мнозинство - 50% плюс един общински съветник от присъстващите.
Чл.8б(нов с Решение № 318/25.11.2021г.)Връчването на званието става от кмета на общината и/или председателя на Общинския съвет в присъствието на кметовете на населените места от Общината. Връчването става лично или на изрично упълномощено лице, а когато е посмъртно- на някой от наследниците, предоставили Удостоверение за наследници с актуална дата. Във всички случаи на връчване на званието всякакви материални носители се предават и приемат с приемо-предавателен протокол, подписан от кмета на общината и удостоения със званието или неговите наследници/наследник.

IV. ОТНЕМАНЕ НА ЗВАНИЕТО "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ПЕЩЕРА","ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА РАДИЛОВО","ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА КАПИТАН ДИМИТРИЕВО","ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА СВЕТИ КОНСТАНТИН"(изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.)

Чл.9.(изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.) Званието "Почетен гражданин на Пещера","Почетен гражданин на Радилово", "Почетен гражданин на Капитан Димитриево", „Почетен гражданин на Свети Константин" се отнема с решение на Общинския съвет, когато:
1. удостоеното лице е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер или за престъпление против националната сигурност и суверенитета на Република България;
2. удостоеното лице има системни прояви, грубо нарушаващи нормите на обществения живот.
V. ОТЛИЧИЯ ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕ "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ПЕЩЕРА","ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА РАДИЛОВО","ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА КАПИТАН ДИМИТРИЕВО","ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА СВЕТИ КОНСТАНТИН"(изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.)

Чл. 10. (изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.)Званието "Почетен гражданин на Пещера","Почетен гражданин на Радилово", "Почетен гражданин на Капитан Димитриево", „Почетен гражданин на Свети Константин" е морално. На удостоения с това звание се връчва предметна награда, определена от общинския съвет.
Чл.11.(изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.) На удостоените със звание "Почетен гражданин на Пещера" ,"Почетен гражданин на Радилово", "Почетен гражданин на Капитан Димитриево", „Почетен гражданин на Свети Константин" се връчва:
1. (изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.)почетен знак с герба на съответното населеното място от Община Пещера;
2. удостоверение за удостояване със званието, в което са отразени номера на решението и протокола от заседанието на Общинския съвет, както и мотивите за удостояване.
Удостоверението се подписва от кмета и от председателя на Общинския съвет и се подпечатва с печата на Общината и Общинския съвет.
Чл.12. Името, номера на решението и протоколът, както и мотивите за удостояване със званието се вписват в книгата за почетни граждани на Пещера, която се съхранява в направление "Деловодство" на общинската администрация.
Чл.13.(изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.) В общинска администрация се води регистър на удостоените със звание "Почетен гражданин на Пещера","Почетен гражданин на Радилово", "Почетен гражданин на Капитан Димитриево", „Почетен гражданин на Свети Константин".
Секретарят на общината е длъжен да уведоми Общинския съвет за вземане на решение, ако някой от удостоените със званието "Почетен гражданин на Пещера" е извършил деяние по чл.9 от този правилник.
Чл.14. Загубените, повредени или унищожени отличия по независещи от удостоения причини, се възстановяват или заменят от общината след подаване на мотивирана молба от него или негови близки.
VI. ПРАВА НА УДОСТОЕНИТЕ СЪС ЗВАНИЕ "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ПЕЩЕРА","ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА РАДИЛОВО","ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА КАПИТАН ДИМИТРИЕВО","ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА СВЕТИ КОНСТАНТИН"(изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.)
Чл.15. (изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.)Удостоения със звание "Почетен гражданин на Пещера","Почетен гражданин на Радилово", "Почетен гражданин на Капитан Димитриево", „Почетен гражданин на Свети Константин" имат право:
1. да бъдат приемани в извън приемното време от председателя на Общинския съвет, кмета на Общината и неговите заместници;
2. да изискват и получават информация за дейността на Общинския съвет и общинската администрация и от другите общинкки органи, непредставляващи държавна тайна;
3. да бъдат в състава на официалните гости при мероприятия организирани на общинско и национално ниво и поздравявани от председателя и кмета на Общината.
Чл.16. (изм.и доп. с Решение № 318/25.11.2021г.)Правилникът е приет с Решение №463/22.12.1998г. на Общински съвет - Пещера и влиза в сила от 22.12.1998г., изменен и допълнен с Решение № 318/25.11.2021г. на Общински съвет-Пещера и влиза в сила от 25.11.2021г.

ВТОРИ РАЗДЕЛ

/доп. с Решение № 556/27.04.2023г.на Общински съвет- Пещера/

УДОСТОЯВАНЕ С ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 16. Удостояването с отличия на община Пещера за значими постижения става със заповед на кмета.

ІІ. ОТЛИЧИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Чл. 17. Отличията в областта на образованието са:
(1) ,,Учител на годината" – връчва се ежегодно, може да се присъжда повече от веднъж на едно и също лице;
(2) „За високи постижения в образователната дейност и принос към развитие на образованието в община Пещера" – може да се присъжда повече от веднъж на едно и също лице;
(3) ,,За цялостен принос към развитие на образователната система на община Пещера" –може да се връчи само веднъж на едно и също лице
(4) Отличията са индивидуални и се присъждат на педагогически специалисти, в това число заместник-директори и директори и др. във връзка с 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност или по подходящ повод за постижения в образованието, обучението и възпитанието на деца и ученици през съответната учебна година или за цялостен принос към развитие на образователната система на община Пещера.
Чл. 18. Процедура по определяне на носителите на отличия в областта на образованието:
(1) В срок до 1 май училищата, детските градини и ЦПЛР-ОДК правят обосновано предложение за номинации на педагогически специалисти, според описаните в чл. 19 критерии. Избират ЕДНА номинация, която да бъде предложена от институцията за съответната учебна година.
(2) Кметът на община Пещера назначава комисия за обсъждане на направените от директорите предложения. Комисията включва:
• Председател – заместник-кмет или директор на дирекция, началник-отдел или др.
И членове, които са:
• Представители на общинска администрация, експерти в областта на образованието, спорта и културата;
• Един представител на Общински съвет от ПК по просвета, култура, спорт и туризъм;
(3) Комисията разглежда постъпилите предложения на директори на институции и чрез гласуване с обикновено мнозинство определя за ,,Учител на годината" НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 1 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ, от предложените от институциите, за които са постъпили номинации в определения срок. Номинации постъпили след определения срок не се разглеждат от комисията. Председателят на комисията представя името на удостоения с ,,Учител на годината" за утвърждаване от кмета.
(4) Останалите номинирани от директорите педагогически специалисти получават Грамота за „За високи постижения в образователната дейност и принос към развитие на образованието в община Пещера".
(5) По предложение на член на комисията за съответната учебна година, след проведени разисквания и гласуване с обикновено мнозинство, педагогически специалисти, в това число заместник – директори, директори и др., могат да бъдат удостоени с отличие „За цялостен принос към развитието на образователната система на община Пещера", за постигнати високи резултати в педагогическата и/или административно-управленската дейност и принос към развитието на предучилищното и/или училищното образование. Председателят на комисията представя името/имената на удостоения/те с отличието за утвърждаване от кмета.
(6) На отличените с отличие ,,Учител на годината" и ,,За цялостен принос към развитие на образователната система на община Пещера" се връчва грамота и парична премия в размер, определен от кмета в заповедта за удостояване на номинираните. В изключителни случаи, за цялостен принос може да се връчи и плакет. Отличените с отличие „За високи постижения в образователната дейност и принос към развитие на образованието в община Пещера" се награждават с грамота.

Чл. 19. Критерии за номиниране на педагогическите специалисти:
(1) Оценяването и номинирането на педагогическите специалисти се извършва по следните критерии:
1. Професионална подготовка;
2. Постигнати високи резултати в педагогическата дейност през текущата учебна година;
3. Висок авторитет сред колеги, ученици и родители;
4. Личен стил на преподаване /Използване на иновативни педагогически технологии, оригинални и ефективни методи на преподаване/;
5. Личен принос за методическото обогатяване на учителската колегия, за създаване на добър педагогически опит, иновации и традиции в училището/детската градина/ЦПЛР;
6. Публикации в печата и/или участия в училищни, общински, областни, национални и международни изяви;
7. Активно участие и високи резултати от съвместна дейност с институции, неправителствени организации, родители и общественост;
8. Личен принос за създаване на благоприятен микроклимат и подходяща образователно-възпитателна среда в институцията;
9. Постигнати отлични резултати в работата, насочена към образователна и социална интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.
10. Резултати от системна превантивна възпитателна дейност, насочена към превенция на децата и учениците от негативни и агресивни прояви, защита на деца в риск.
11. Постигнати резултати в работата с деца и ученици със СОП;
12. Постигнати високи резултати в работата с талантливи деца и ученици, които са заели призови места в общински, областни, национални и международни изяви.
(2) Вписване на по-голям брой критерии, на които отговаря номинираният учител в предложението за номиниране, ще донесат предимства на номинацията при оценяване. За всеки критерий при конкретната номинация е необходима кратка аргументация, като успехите на педагогическите специалисти и на техните учениците се доказват с протоколи, грамоти, сертификати и др.

ІІІ. ОТЛИЧИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО, ЖУРНАЛИСТИКАТА

Чл. 20. Отличията в областта на културата, науката, изкуството, журналистиката са:
(1) ,,Деец на културата" – може да се присъжда повече от веднъж на едно и също лице;
(2) „За принос в областта на науката" или „За принос в областта на изкуството", или „За принос в областта на журналистиката" – може да се присъжда повече от веднъж на едно и също лице;
(3) „За цялостен принос в областта на културата", „За цялостен принос в областта на науката", „За цялостен принос в областта на изкуството", или „За цялостен принос в областта на журналистиката" – връчват само веднъж на едно и също лице;

Чл. 21. Отличията са индивидуални и се присъждат във връзка с отбелязването на 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, както и по други поводи, свързани с празници на културата и изкуствата и бележити дати. Награждаването е израз на обществено признание за постигнати високи творчески резултати и принос в развитието и популяризирането на културата, науката, изкуството, журналистиката. По реда на този раздел се награждават творци, научни работници, лекари, специалисти в различни научни области, дейци на културата, библиотечни и читалищни дейци с постижения, значими за община Пещера.

Чл. 22. Процедура по определяне на носителите на отличия в областта на културата, науката, изкуството, журналистиката:
(1) Номинация на Дейците на културата, науката, изкуството, журналистиката може да бъде предложена от читалищата в община Пещера, от общински експерти в посочените области, от НПО, културни организации, научни институции, образователни институции и граждани, по поводи, упоменати в чл. 21 от този Правилник. Предложението се прави до кмета, съобразно критериите за номиниране в чл. 23 от настоящия правилник и съдържа мотивите за награждаване, свързани с приноса към съответната област по чл. 20, както и кратки биографични данни.
(2) Кметът на община Пещера назначава комисия за обсъждане на направените предложения. Комисията включва:
• Председател – заместник-кмет или директор на дирекция, началник-отдел или др.
И членове, които са:
• Представители на общинска администрация, експерти в областта на образованието, спорта и културата;
• Един представител на Общински съвет от ПК по просвета, култура, спорт и туризъм;
(3) Комисията разглежда постъпилите предложения, които отговарят на критериите за номинация. След обсъждане и гласуване с обикновено мнозинство, председателят на комисията представя името/имената на удостоения/те с отличието по чл. 20 за утвърждаване от кмета.
(4) На отличените с отличие по чл. 20 се връчва грамота и парична премия в размер, определен от кмета в заповедта за удостояване на номинираните. В изключителни случаи, за цялостен принос може да се връчи и плакет.

Чл. 23. Критерии за номиниране на дейци на културата, науката, изкуството, журналистиката:
(1) Оценяването и номинирането се извършва по следните критерии:
1. Личности с значими постижения в областта на културата, науката, изкуството, журналистиката, значими за община Пещера;
2. За цялостна творческа/научна дейност;
3. Личности със значим принос за развитието и популяризирането на българската култура и изкуство, наука или журналистика в община Пещера, в България и чужбина;
4. Млад творец/учен с обещаващо развитие и отдаденост на културата/изкуството/науката/журналистиката за насърчаване на таланта му.

IV. ОТЛИЧИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА

Чл. 24. Отличията в областта на спорта са:
(1) „Деец на спорта" – може да се връчи повече от веднъж на едно и също лице;
(2) „За цялостен принос към развитието на спорта в община Пещера" – може да се връчи само веднъж на едно и също лице;
(3) Отличията в областта на спорта са индивидуални и/или групови и се присъждат във връзка с отбелязването на 17 май – Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта, и по други поводи, свързани със спорта. Награждаването е израз на обществено признание за постигнати високи спортни резултати и принос в развитието и популяризирането на спорта.

Чл. 25. Процедура по определяне на носителите на отличия в областта на спорта:
(1) Номинация по чл. 24 може да бъде предложена от спортните клубове в община Пещера, от общински спортни експерти, НПО, образователни институции и граждани, по поводи упоменати в чл. 24 от този Правилник. Предложението се прави до кмета, съобразно с критериите за номиниране по чл. 26 и съдържа мотивите за награждаване, свързани с приноса на спортиста към съответния вид спорт, както и кратки биографични данни.
(2) Кметът на община Пещера назначава комисия за обсъждане на направените предложения. Комисията включва:
• Председател – заместник-кмет или директор на дирекция, началник-отдел или др.
И членове, които са:
• Представители на общинска администрация, експерти в областта на спорта, образованието и културата;
• Един представител на Общински съвет от ПК по просвета, култура, спорт и туризъм;
(3) Комисията разглежда постъпилите предложения, които отговарят на критериите за номинация. След обсъждане и гласуване с обикновено мнозинство, председателят на комисията представя името/имената на удостоения/те с отличието по чл. 24 за утвърждаване от кмета.
(4) На отличените с отличие по чл. 24 се връчва грамота и парична премия в размер, определен от кмета в заповедта за удостояване на номинираните. В изключителни случаи, за цялостен принос може да се връчи и плакет.

Чл. 26 Критерии за номиниране на дейци на спорта:
(1) Оценяването и номинирането се извършва по следните критерии:
1. Постигнати високи резултати и призови класирания на държавни, европейски и световни първенства в индивидуални и групови спортове;
2. Спортни постижения, значими за община Пещера;
3. За млад спортист с обещаващо развитие и отдаденост на спорта, за насърчаване на таланта му;
4. За цялостен принос за популяризиране и развитие на спорта при приключване на спортната кариера;
5. Личности със значим принос за развитие и популяризиране на спорта сред децата и учениците в община Пещера;
6. За отлични резултати на треньор, чиито възпитаници са постигнали значими спортни резултати на областно, национално, европейско или световно ниво в индивидуални и отборни спортове.

VI. ОТЛИЧИЕ „ДАРИТЕЛ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА"

Чл. 27. (1) Отличието „Дарител на община Пещера" може да се присъжда повече от веднъж на едно и също лице;
(2) Отличието се присъжда на физически или юридически лица и организации по повод извършване на значими за община Пещера дарения от различен характер, с инвестиции във финансови, културни, социални, здравни, образователни ценности за община Пещера и нейните жители, както и на организатори на дарителски кампании в община Пещера или доброволни инициативи в полза на община Пещера.

Чл. 28. Процедура по определяне на носител на отличие „Дарител на община Пещера" :
(1) Номинация по чл. 27 може да бъде предложена от организация/институция, получила дарението, от общински експерти, НПО и граждани, по подходящи поводи. Предложението се прави до кмета и съдържа описание на дарението.
(2) Кметът на община Пещера назначава комисия за обсъждане на направените предложения. Комисията включва:
• Председател – заместник-кмет или директор на дирекция, началник-отдел или др.
И членове, които са:
• Представители на общинска администрация, експерти в съответната област;
• Един представител на Общински съвет.
(3) Комисията разглежда постъпилите предложения. След обсъждане и гласуване с обикновено мнозинство, председателят на комисията представя името/имената на удостоения/те с отличието по чл. 27 за утвърждаване от кмета.
(4) На отличените с отличие по чл. 27 се връчва грамота и подарък /картина, икона и др. подходящи/ определен от кмета в заповедта за удостояване на номинираните. В изключителни случаи може да се връчи и плакет.
Чл. 29. Необходимите средства по този правилник се осигуряват от:
1. Бюджета на община Пещера за текущата година;
2. Дарения.

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ /п/
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069