Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ №730 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05. 2011 г., Протокол № 68,

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №688/28.03.2011 г.

Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Отменя Решение №688/28.03.2011 г., с което се открива процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг на част, представляваща 6.250 (шест цяло двеста и петдесет хилядни) дка от имот - публична общинска собственост – №004002 в местността "Студен дол", землище град Пещера (целият с площ от 154.197 дка).

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 14

- Гласували: 14

- ЗА – 14

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Хр.Стайкова/                                                                    /Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069