Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ №728 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05. 2011 г., Протокол № 68,

 

ОТНОСНО: Предложение по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС за продажба частта на Община Пещера от съсобствен имот, представляващ УПИ УПИ ХХІІ –производствена и търговска дейност в кв.81 по ПУП на гр.Пещера, в който делът на общината е 85/2245 идеални части.

 

Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Да се актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2011 година, като в раздел ІV. Описание на имотите за прекратяване на съсобственост се запише: Продажба на 85/2245 идеални части от УПИ ХХІІ –производствена и търговска дейност в кв.81 по ПУП на гр.Пещера - АОС №210/17.05.2011 година.

2. Да се прекрати съсобствеността върху УПИ ХХІІ –производствена и търговска дейност в кв.81 по ПУП на гр.Пещера по ПУП на гр.Пещера, чрез продажба на частта на общината, представляваща 85/2245 идеални части от имота, целият с площ от 2245 кв.м. на съсобственика "Винпром – Пещера" АД - Пловдив, ЕИК 825399928.

3. Приема пазарна цена за сделката от 8 075 лв. без ДДС.

4. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед с включени административни разходи и местен данък и сключи договор по реда на ЗОС и НРПУРОИ.

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 14

- Гласували: 14

- ЗА – 14

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Хр.Стайкова/                                                             /Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069