Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ №727 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05.2011г., Протокол № 68,

 

Относно: Приемане на пазарна цена за 85 кв.м. от терена на УПИ I-Училище, кв. 22 по плана на с.Радилово за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ за приобщаване на терена към УПИ ХХI-312, кв. 22 по плана на с.Радилово.

 

 

Общинският съвет като изслуша докладната записка на кмета на Община-Пещера, становището на ПК и на основание чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

 

1. Приема пазарна оценка на 85кв.м. – частна общинска собственост в размер на 1420.00лева, представляващи част от терена на УПИ I-Училище, кв. 22 по плана на с.Радилово, предвидени за приобщаване към УПИ ХХI-312.

2. Упълномощава Кмета на Община Пещера да сключи предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ с Русена Георгиева Данчева и Петър Димитров Данчев, собственици на УПИ ХХI-312, кв. 22 по плана на с.Радилово за 85кв.м., представляващи част от терена на УПИ I-Училище, кв. 22 по плана на с.Радилово, предвиден за приобщаване към УПИ ХХI-312.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед за одобряване на внесения проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ I-Училище, кв. 22 по плана на с.Радилово

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали:15

Гласували:15

ЗА :15

ПРОТИВ:няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

 

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Хр.Стайкова/                                                                   /Д-р Цв. Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069