Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ №726 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

 

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05. 2011 г., Протокол № 68,

 

ОТНОСНО: Продажба на трафопост – частна общинска собственост, извън регулацията на град Пещера, построен в имот пл.№020148, м. "Голяма страна", землище град Пещера, с площ 43 кв.м. и ЗП на трафопоста - 16 кв.м.

 

Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Да се актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2011 година, като в раздел ІІ. Описание на имотите, които общината ще предложи за продажба, в продажба на сгради като т.9 да се запише: Продажба на поземлен имот пл.№020148, м. "Голяма страна", землище град Пещера, с площ 43 м2, ведно с построения в него трафопост със ЗП 16 м2, АОС №206/25.02.2011 г., вписан в Службата по вписванията с Вх.рег.№446/27.04.2011 г., Акт №137, том 2, стр.6977, 6978.

2. Открива процедура за продажба на имот – частна общинска собственост - поземлен имот пл.№020148, м. "Голяма страна", землище град Пещера, с площ 43 м2, ведно с построения в него трафопост със ЗП 16 м2.

3. Продажбата да се осъществи чрез публичен търг с явно наддаване.

4. Приема начална тръжна цена в размер на 9 900 лева.

5. Определя депозит за участие в размер на 990 лева.

6. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждане на публичния търг с явно наддаване по реда на глава осма от НРПУРОИ на Община Пещера.

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 15

- Гласували: 15

- ЗА – 15

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Хр.Стайкова/                                                                /Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069