Четвъртък, 29 Фев 2024
РЕШЕНИЕ №714 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

             На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 27.05.2011г., Протокол № 68

 

ОТНОСНО:Анализ на пазара на труда в Община Пещера към 30 април 2011година

 

 

          Общинският съвет след като изслуша Анализа, взе предвид становището на ПК на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

 

Приема Анализ на пазара на труда в Община Пещера към 30 април 2011 г.

 

Общ брой общински съветници : 21

Присъствали : 17

" ЗА " : 17

" ПРОТИВ" : няма

" ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ " : няма

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР :                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

                 /Хр.Стайкова/                                                           /Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069