Четвъртък, 29 Фев 2024
РЕШЕНИЕ №713 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

            На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 29.04.2011г., Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Допълване Решение № 666/28.02.2011г. на Общински съвет – Пещера

 

 

            Общински съвет – Пещера след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по просвета, младежки дейности и спорт,  ПК по бюджет и финанси и ПК по законност и развитие на местното самоуправление, на основание чл.29 от ПМС  № 334/29.12.2011 г . за изпълнение на Държавния бюджет на Република България  за 2011 година, и на основание чл.21, ал.1,  т. 6 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

 

1.      Допълва Приложение № 15 от Решение № 666/28.02.2011г. на Общински съвет – Пещера за приемане на бюджета на общината за 2011г.- списък на правоимащи на транспортни разноски  за 2011 година както следва:

 

Дирекция/отдел

Име, презиме, фамилия на пътуващия

Длъжност

Пътува

от-до

и обратно:

1.

Почивен дом „Родопи”

Михаил Костов Комбуянов

Домакин почивен дом „Родопи”

гр. Пещера – Комплекс „Родопи”

 и обратно

 

2. Транспортните разходи да бъдат изплащани при представени фактури, абонаментни карти или билети в размер на 85% от стойността им за съответния период, считано от 22.03.2011 г

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 17

"ЗА": 14

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ":3

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР:                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Хр. Стайкова/                                                                                 /Д-р Цв. Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069