Четвъртък, 29 Фев 2024
РЕШЕНИЕ №712 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

           На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04.2011 г., Протокол № 67

 

Относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 666 / 28.02.2011г. на Общински съвет гр. Пещера.

     

      

           Общинският съвет след като изслуша докладната записка на кмета на Община Пещера, становището на постоянните комисии, във връзка с чл.62, ал.2 от АПК и на основание  чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в приложение № 12 - Справка на средства за заплати по проекта на бюджета за 2011 г. на Община Пещера, в т.1 Общи държавни служби – обществен посредник, като същото следва да се чете: численост1.

                       

  

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: 18

За: 12

Против: 1

Въздържали се: 5

 

 

Технически секретар:                                                                           Председател:

                      / Хр. Стайкова /                                                                          / д-р Цв. Лепарова /

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069