Четвъртък, 29 Фев 2024
РЕШЕНИЕ №711 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

            На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04.2011г., Протокол № 67

 

Относно:  Допускане изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ с който да се обособи ново допълващо застрояване за трафопост в част от тротоарна площ към кв. 115 по плана на гр.Пещера, находяща се между ул."Михаил Такев" с о.т. 543-519 и ул."Дойранска епопея" с о.т. 543-544-516 по плана на гр.Пещера в съответствие с представена скица – проект.

 

           

            Общинският съвет като изслуша докладната записка на кмета на Община-Пещера, становището на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по устройство на територията и на основание чл.6, ал.1, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА

 

Р  Е  Ш  И :

 

Допуска възлагане изработването на проект за ЧИ на ПУП – ПЗ /План за застрояване/ с предвиждане за ново допълващо застрояване за трафопост с площ от 6.00кв.м. в част от тротоарната площ на кв. 115 по плана на гр. Пещера между улица „Дойранска епопея" с о.т. 543-544-516 и улица „Михаил Такев" с о.т. 543-519 по задължителните линии на застрояване в червен цвят съответствие с изготвената скица –проект.

 

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали:18

Гласували:18

ЗА : 18

ПРОТИВ:няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:няма

 

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР:                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   /Хр.Стайкова/                                                                                  /Д-р Цв. Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069